StoryEditorWiadomości rolnicze

Do zwolnienia podatkowego liczą się lata kalendarzowe

10.02.2017., 14:02h
W 2012 r. nabyliśmy własność gospodarstwa przez zasiedzenie. Zostaliśmy zwolnieni z podatku – z zastrzeżeniem, że przez 5 lat musimy prowadzić gospodarstwo. W tym roku mąż kończy 60 lat, ja mam 58. Moglibyśmy przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy przed końcem 2017 r. będziemy mogli wyzbyć się gospodarstwa? Większość chcemy przekazać synowi w darowiźnie, a część gruntów rolnych zamierzamy sprzedać sąsiadowi. Czy syn będzie musiał zapłacić podatek od darowizny? Czy od pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ziemi sąsiadowi będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy?

Nie stracicie Państwo prawa do zwolnienia podatkowego przewidzianego w Ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wyzbycie się gospodarstwa nastąpi po upływie 5 lat od jego nabycia. W myśl przepisów ww. ustawy opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 7% podstawy opodatkowania podlega m.in. nabycie własności w drodze zasiedzenia, jednak nie w każdym przypadku. Zwolnieniu z podatku podlega  m.in. nabycie własności gospodarstwa rolnego, jeżeli spełnione zostaną przewidziane w ustawie warunki.

W myśl poprzednio obowiązującej treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, do końca 2015 r. zwolnione było od podatku nabycie własności lub jej części, pod warunkiem że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili nabycia nieruchomość stanowiła gospodarstwo rolne lub jego część albo weszła w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Gospodarstwo powinno być prowadzone przez nabywcę przez co najmniej 5 lat od nabycia. Zwolnienie nie obejmowało jednak:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
  • urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców.

Z tego właśnie zwolnienia Państwo korzystacie. Obecnie treść przepisu jest już inna. Przewiduje on mianowicie, że zwolnieniu podlega nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. W wyniku nabycia musi zostać utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia musi być nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Zwolnienie stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. Utrzymany został warunek prowadzenia przez nabywcę gospodarstwa przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Datą nabycia jest data, która jako dzień zasiedzenia została wymieniona w postanowieniu sądu, nie zaś data wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Należy wyjaśnić, że chodzi tu o 5 lat kalendarzowych. Termin upłynie zatem w tym roku. Nie trzeba czekać z wyzbyciem się gospodarstwa do 2018 r., co w Państwa przypadku oznaczałoby utratę możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury.

Inaczej lata są natomiast liczone w przypadku zwolnienia od podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od jej nabycia. Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części, jeżeli zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednak płacenie tego podatku Państwu nie grozi – nawet w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat od nabycia. Zgodnie bowiem z art. 21 pkt 28 ww. ustawy, zwolnione z podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku ze sprzedażą utraciły charakter rolny.

Podobnie syn Państwa nie będzie zobowiązany do płacenia podatku od darowizny. Podstawą zwolnienia w tym przypadku jest art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 00:54