Ekoschematy: terminy i obowiązki, których musi przestrzegać rolnik, żeby nie stracić dopłatMarek Kalinowski
StoryEditorNie przegap!

Ekoschematy: terminy i obowiązki, których musi przestrzegać rolnik, żeby nie stracić dopłat

06.09.2023., 17:00h
Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożone. Rolnicy, którzy nie mają możliwości wycofywania wniosków i deklarowania otrzymania płatności dla małych gospodarstw, a ubiegali się o dopłaty z tytułu ekoschematów, muszą mieć na uwadze zobowiązania, jakich się podjęli. Zebraliśmy te najważniejsze, których trzeba dopełnić jeszcze jesienią. Obecnie procedowana jest zmiana przepisów obejmujących ekoschematy. Wzięliśmy ją również pod uwagę.

Największym zainteresowaniem spośród ekoschematów obszarowych cieszyło się ekoschemat „Rolnictwo węglowe”. W tabeli na stronie 10. zestawiliśmy, jakich obowiązków dla poszczególnych pakietów oraz wariantów rolnicy muszą w najbliższym czasie dopełnić, aby nie stracić tych płatności. Ujęto w nich również zapowiadane przez resort rolnictwa zmiany. Uwzględniono je dla takich praktyk, jak „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”, „Zróżnicowana struktura upraw” oraz „Wymieszanie słomy z glebą”.

Uczulamy naszych Czytelników, aby zwrócili uwagę zwłaszcza na terminy wykonania wymaganych zabiegów agrotechnicznych, sporządzania wymaganych dokumentów oraz terminy ich ewentualnego dostarczenia do ARiMR.

Plan nawożenia i analiza gleby

Ponadto, co jest ważne dla praktyki „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”, planuje się złagodzenie kar nakładanych na rolnika, gdy plan nawozowy nie obejmuje całości powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, które użytkuje. Co więcej, za spełniające warunki praktyki będą uznawane także analizy gleby wykonane w laboratoriach okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innych laboratoriach wykonujących badania agrochemiczne gleb, również w tych, które nie mają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb. Takie informacje od resortu rolnictwa pozyskała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Retencjonowanie i integrowana

Wśród pozostałych ekoschematów obszarowych najwięcej wniosków złożono kolejno na „Retencjonowanie wody na TUZ”, „Integrowaną produkcję roślin”, „Obszar z roślinami miododajnymi” oraz „Biologiczną ochronę upraw”.

Płatności za retencjonowanie wody na TUZ są przyznawane do powierzchni trwałych użytków zielonych zalanych lub podtopionych, czyli takich, gdzie stan wysycenia profilu glebowego wodą był na poziomie co najmniej 80% przez 12 następujących po sobie dni w okresie między 1 maja a 30 września. Ta dopłata ma być przyznawana analogicznie jak podobna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ubiegłym roku. Warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia uznawało się wtedy za spełniony, jeżeli jego wystąpienie potwierdziły dane udostępnione ARiMR przez Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo­znawstwa do 10 października danego roku.

Rolnicy, którzy zdecydowali się na „Integrowaną produkcję roślin”, muszą uprawiać rośliny zgodnie z metodyką integrowanej ochrony roślin i to rejestrować. Wpisaniem rolnika na listę producentów spełniających wymogi IP zajmuje się jednostka certyfikująca. W danym roku kalendarzowym rolnik powinien zachować wszystkie posiadane w gospodarstwie trwałe użytki zielone.

Miododajne i biologiczna

Rośliny miododajne objęte ekoschematem „Obszar z roślinami miododajnymi” trzeba utrzymać do 31 sierpnia. Do tego czasu nie można ich też wypasać i kosić oraz stosować na nich nawozów i środków ochrony roślin. Dozwolone jest natomiast stawianie na tych działkach pasiek. Co ważne, obszar ten nie może być ugorem obsianym roślinami miododajnymi w ramach normy GAEC 8 (jeśli rolnik decyduje się, że obszarem nieprodukcyjnym będzie taki ugór). Korzystanie z tego ekoschematu nie łączy się z prowadzeniem dodatkowej dokumentacji.

image

W rejestrze zabiegów agrotechnicznych dla ekoschematu „Rolnictwo węglowe”, praktyki „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia dla wariantu z wapnowaniem” trzeba uwzględnić również nawozy wapniowe

FOTO: Magdalena Szymańska

Z kolei wejście w ekoschemat „Biologiczna ochrona upraw” wiąże się z przekazaniem ARiMR imiennego dowodu zakupu preparatu mikrobiologicznego – ze wskazaniem, jaki to był środek i w jakiej ilości. Rolnik ma też obowiązek prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, w którym trzeba udokumentować zastosowanie środka zgodnie z etykietą. Według obowiązujących przepisów dowód zakupu oraz rejestr zabiegów trzeba dostarczyć do ARiMR do końca sierpnia. Aczkolwiek według projektowanych zmian termin zarówno na złożenie dowodu zakupu, jak i rejestru zabiegów ma być wydłużony do końca września.

Rejestr zabiegów

Zaleca się, aby rolnicy korzystali z formularza rejestru zabiegów agrotechnicznych przygotowanego przez ARiMR. Jest dostępny na stronie internetowej ARiMR pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/rejestr-zabiegow-agrotechnicznych-wpr-2023--2027. W rejestrze powinno się wypełnić co najmniej takie rubryki, jak: oznaczenie powierzchni, numer działki ewidencyjnej, wielkość powierzchni, datę wykonania zabiegu, rodzaj uprawy oraz rodzaj wykonanego zabiegu. Ponadto należy pamiętać, aby w rejestrze uwzględnić również te czynności, które są charakterystyczne dla określonych: ekoschematu, praktyk i warinatów.

I tak w „Rolnictwie węglowym” dla praktyki:

  • „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” w rejestrze zabiegów trzeba podać nazwę oraz zastosowaną ilość nawozu, a dla wariantu z wapnowaniem uwzględnić również nawozy wapniowe;
  • „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji” – uwzględnić wszystkie zabiegi związane z nawożeniem nawozem naturalnym stałym oraz zabieg wymieszania go z glebą;
  • „Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo” – wszystkie zabiegi związane z tym nawożeniem;
  • „Uproszczone systemy uprawy” – wszystkie zabiegi agrotechniczne w gospodarstwie od 1 stycznia do 31 grudnia”;
  • „Wymieszanie słomy z glebą” – wykonanie zabiegu wymieszania słomy z glebą.

Natomiast w ekoschemacie „Biologiczna ochrona upraw” w rejestrze zabiegów agrotechnicznych trzeba odnotować zabieg preparatami mikrobiologicznymi z uwzględnieniem nazwy środka ochrony roślin i zastosowaną jego ilości, zgodnie z etykietą.

Wymogi odnoszące się do ekoschematu „Dobrostan zwierząt” przedstawimy w kolejnym numerze „Tygodnika”.

image
FOTO: TPR
image
FOTO: TPR

Magdalena Szymańska

fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 15:18