White Roofs Bring Cool Savings. For homes in warm climates, cool roofs can reduce air conditioning costs by up to 20 percent
StoryEditorWiadomości rolnicze

Dopłaty do wymiany dachu z eternitem. Co musi być we wniosku?

11.10.2022., 16:10h
Już 17 października rozpocznie się nabór wniosków  na dopłaty do wymiany dachu pokrytego eternitem. Dotacje będą dotyczyć budynków gospodarczych. A co musi znaleźć się we wniosku o dopłaty jakie rolnik złoży w ARiMR?

ARiMR będzie przyjmować wnioski na dotacje do wymiany dachu wyłącznie w formie elektronicznej

W poniedziałek 17 października 2022 roku rusza zapowiadany nabór wniosków z Krajowego Planu Odbudowy na wymianę eternitu na budynkach służących produkcji rolniczej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 15 listopada 2022 r.

Co jednak ważne, wnioski będzie można złożyć tylko elektronicznie poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/. Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone.

Kto może ubiegać się o dotacje na wymianę dachu?

Jak pisaliśmy niedawno w „Tygodniku”, wniosek może złożyć rolnik ubezpieczony w pełnym zakresie z mocy ustawy w KRUS lub któremu przyznano dopłaty bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, czyli w ubiegłym roku. Wnioskujący powinien mieć też numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR. Ponadto rolnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniany dach. Nie można więc wnioskować o wymianę eternitu na budynku, który rolnik użytkuje jako najemca.

Jaka jest kwota dopłat do wymiany dachu z eternitem?

Dofinansowanie dotyczy powierzchni nie większej niż 500 m2. Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej, która wynosi 100 zł/m2, tj. 40 zł/m2.

Aby otrzymać wsparcie, nie można rozpocząć wymiany eternitu przed złożeniem wniosku. Z kolei wymiana musi dotyczyć całego dachu na budynku i należy ją wykonać maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z Agencją i nie później niż do końca grudnia 2025 roku.

Wsparcie będzie wypłacane po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Rolnicy będą mogli wnioskować o zaliczkę w wysokości 50%. Warunkiem jej wypłaty jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Jak wynika z przepisów, Agencja ma na rozpatrzenie wniosku 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Do tego terminu nie wlicza się jednak czasu na uzupełnienia i wyjaśnienia. Gdy będzie potrzeba wykonania kontroli na miejscu, termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 60 dni. W przypadku stwierdzenia przez Agencję braków we wniosku lub załącznikach trzeba je uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wszelka korespondencja między Agencją a rolnikiem odbywa się tą samą drogą co złożenie wniosku, czyli przez system PUE.

Co musi znaleźć się we wniosku o przyznanie dotacji do wymiany dachu?

Wniosek o przyznanie pomocy oprócz danych osobowych zawiera m.in. plan finansowy przedsięwzięcia, planowaną powierzchnię wymienionego pokrycia dachu oraz termin realizacji tej inwestycji.

Do wniosku trzeba załączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające włas­ność nieruchomości – z wyjątkiem przypadków gdy stan prawny do nieruchomości jest możliwy do ustalenia na podstawie systemu teleinformatycznego;

  • plan sytuacyjny przedsięwzięcia i rysunek dachu – w przypadku gdy na realizację przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

  • kopię projektu budowlanego – w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

  • kopię zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowalnych, w tym prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – gdy jest wymagane takie zgłoszenie,

  • kopię pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest w celu ich odbioru i utylizacji.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2024 00:24