StoryEditordotacje PROW

Dotacje dla grup producentów rolnych 2021: nawet 100 tys. euro rocznie

29.10.2021., 13:10h
W terminie 20.10-30.11 br. w ARiMR trwa nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów ramach działania 9 PROW 2014-2020. Kto i na jakich zasadach może starać się o wsparcie?

Nawet 100 tys. euro rocznie mogą otrzymać grupy i/lub organizacje producentów rolnych na finansowanie swojej działalności. Jednak, aby zwiększyć szansę na zyskanie tak wysokej pomocy, należy poświęcić trochę czasu, pracy i zapewnie nerwów także. 

Czym jest grupa producentów rolnych?

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW, grupę producentó rolnych można rozumieć na dwa sposoby, jako:
– grupę składająca się z osób fizycznych, która zajmują się produkcją jednego lub kilku produktów rolnych, z wykluczeniem takich produktów jak:

 • drób żywy (bez względu na wiek),
 • mięso,
 • jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.
– organizację producentów (mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw) zrzeszających się ze względu na produkcję produktów innych niż drobiowe, a która funkcjonuje pod warunkiem:
 • planu biznesowego zatwierdzonego przed dyrektora regionalnego ARiMR,
 • spełnienia założeń biznesplanu w trakcie 5-letniego czasu wsparcia,
 • że w skład organizacji nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową,
 • nie funkcjonowania wcześniej jako grupa producencka, działająca na tym samym polu i wcześniej starająca się o dofinansowanie w tym zakresie.

Na czym polega wsparcie dla grup producentów rolnych?

Na dofinansowanie dla obu rodzajów grup składa się procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów dzięki którym funkcjonują.

Produkty te muszą zostać wytworzone przez jej członków w poszczególnych latach działalności, których odbiorcami na pewno nie są:

 1. członkowie danej organizacji,
 2. współmałżonkowie członków danej organizacji,
 3. podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo (bezpośrednio lub pośrednio) z członkami danej organizacji lub ich współmałżonkami.

Jakie są kryteria przyznawania wsparcia dla grup producenckich?

Agencja wypłaca pomoc finansową zgodnie z poniższymi kryteriami.

Każde kryterium ma swoją wartość punktową. Punkty przyznaje dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Minimalna liczba uzyskanych punktów w tym rankingu umożliwiająca otrzymanie wsparcia wynosi 3.

Jeżeli grupa producentów rolnych:

1. funkcjonuje jako spółdzielnia – otrzymuje się 3 punkty;
2. zrzesza producentów wytwarzających: (otrzymuje się 3 punkty)
 • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności rolnictwa ekologicznego, lub
 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
 • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
 • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
 • miód naturalny lub jego produkty pszczele, lub
 • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
 • szyszki chmielowe;

3. liczy minimum 10 członków (dotyczy grupy producentów rolnych) lub minimum 15 członków (organizacja producencka) - otrzymuje się 4 punkty oraz  0,2 punktu za każdego kolejnego członka w obu grupach;

4. jeżeli co najmniej 50% produkcji danego produktu kierunkowego każdego z producentów wchodzących w skład jednej z obu grup zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem na min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – otrzymuje się 3 punkty;

5. ma siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym w którym udział gospodarstw rolnych 1–15 ha (na podstawie danych GUS i spisu rolnego z 2010 r.) stanowi:
a) powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty,
b) powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty,
c) od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt;

6) planuje w ramach planu biznesowego inwestycje przyczyniające się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – otrzymuje się 5 punktów;

7) zatrudniająca min. 2 osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o pracę jedną osobę niepełnosprawną – otrzymuje się 2 punkty.

Podsumowując: pomoc w pierwszej kolejności trafia do organizacji/grup producenckich z największą liczbą przyznanych punktów.

Chyba, że wnioskujące grupy/organizacje uzyskały ex aequo:
 • taką samą liczbę punktów, to większą szansę na pomoc ma ta z większą liczbą członków,
 • taką samą liczbę punktów oraz mają taką samą liczbę członków, pomoc zyskuje ta organizacja, która wcześniej uzyskała zatwierdzenie jej powstania (liczy się data wydania takiej decyzji)
 • taką samą liczbę punktów, mają taką samą liczbę członków oraz tę samą datę wydania uznania, liczy się siedziba grupy w powiecie o większym rozdrobnieniu agrarnym.

Jaką kwotę dofinansowania i w jakiej formie można uzyskać?

Agencja podaje, że pomoc jest realizowana:

 1. w formie wypłat rocznych, które obejmują 12 kolejnych miesięcy działalności;
 2. przez okres pierwszych pięciu lat już po dacie uznania za grupę/organizację producentów rolnych;
 3. stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy/organizacji producentów rolnych ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych zgodnie z zał. I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:
 • członkami beneficjenta,
 • współmałżonkiem członka beneficjenta,
 • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo* w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem. 

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

 • Wysokość pomocy finansowej wynosi  % wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta, a więc odpowiednio:
 1. 10% po 1. roku prowadzenia działalności,
 2. 9% po 2. roku prowadzenia działalności,
 3. 8% po 3. roku prowadzenia działalności,
 4. 7% po 4. roku prowadzenia działalności,
 5. 6% po 5. roku prowadzenia działalności,

Z pomocy dana grupa/organizacja producentów rolnych może skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Krótki przewodnik jak uzyskać dofinansowanie grupy/organizacji producenckiej w ARiMR

 1. By otrzymać uznanie w Agencji nasza organizacja musi uzyskać osobowość prawną poprzez rejestrację w KRS – Rejestrze Przedsiębiorców.
 2. Następnie już jako podmiot prawny musi złożyć wniosek o uznanie za grupę/ organizację producentów rolnych oraz dołączyć biznesplan u dyrektora oddziału regionalnego ARiMR w regionie, w którym znajduje się siedziba naszej organizacji.
 3. Od dnia uznania grupa/organizacja producentów powinna realizować swój zatwierdzony plan biznesowy.
 4. Po uzyskaniu uznania można starać się już o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w pierwszym lub drugim terminie naboru wniosków po dniu uznania.
 5. Gdzie składać wnioski? U Dyrektora Regionalnego ARiMR.
 6. Kiedy? Po ogłoszeniu i ukończeniu 1 lub 2. terminu naboru wniosków, który nastąpił po dniu uznania za grupę producentów lub organizację.
 7. Jak długo czeka się na decyzję? Maksymalnie 150 dni od daty zakończenia naboru wniosków.
 8. Ogłoszenie o naborze jest informacją publiczną, którą Prezes ARiMR podaje m.in. na stronie internetowej Agencji, najpóźniej 30 dni przed jego uruchomieniem.
 9. Tak samo informacją publiczną jest lista rankingowa producentów/organizacji, które uzyskały świadczenie i podawana jest ona na stronie Agencji.
 10. Każda grupa/organizacja producentów rolnych może w pierwszym roku działalności otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji. Jednak wysokość takiej pomocy nie może być wyższa niż poziomu środków krajowych na ten cel, a więc do 36,37 %, co przekłada się na kwotę nie wyższą niż 50 tys. zł na beneficjenta.

Co jeszcze należy wiedzieć na temat dofinansowania?

 • Wniosek o płatność składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności danej grupy/organizacji.
 • Jeżeli wniosek o płatność został złożony po terminie, ale przed upływem 3 miesięcy od tego terminu, wielkość wypłacanej pomocy jest pomniejszona o 0,1% za każdy dzień opóźnienia.
 • Wypłata jest realizowana na podstawie wniosku o płatność w wyniku decyzji administracyjnej dyrektora regionalnego Agencji w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 • Wypłata następuje do 30 dni od uprawomocnienia się decyzji o jej przyznaniu.
 • Każdy beneficjent musi złożyć wniosek o płatność za dany okres działalności, inaczej nie będzie mógł starać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.
 • Piąta (ostatnia) płatność jest wypłacana po zatwierdzeniu przez ARiMR realizacji celów określonych w planie biznesowym. Jeżeli nie zostały one osiągnięte, płatność jest wstrzymywana.

Więcej informacji i odniesień prawnych jest dostępnych pod adresem: Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

na podstawie informacji ARiMR
Zdjęcie: Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. czerwiec 2024 00:17