StoryEditorWiadomości rolnicze

Dotacje do lasów prywatnych 2022. Nawet ponad 14 tys. zł/ha dofinansowania

09.05.2022., 10:05h
Dotacje na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska czas start! Posiadacze lasów prywatnych mogą uzyskać dofinansowanie, jeżeli tylko złożą odpowiednie wnioski w ARMIR. Nabór będzie trwał od 20 czerwca do 29 lipca 2022 roku. Jakie są warunki uzyskania pomocy?

Wnioski o ww. pomoc będzie można składać osobiście w biurach powiatowych Agencji, ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, a także po raz pierwszy poprzez aplikację eWniosekPlus!

O jakich pieniądzach mowa i na co można je przeznaczyć?

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska są rozumiane jako działania, które dotyczą m.in.:

 • wprowadzenia drugiego piętra w drzewostanie,
 • dolesienia luk powstałych w wyniku procesu chorobowego,
 • wprowadzenie podszytu,
 • założenie remizy,
 • czyszczenia późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Dofinasowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. Jednakże, jego wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków w jakich ma być realizowana!

Kwota oscyluje w przedziale od 8,82 zł za mb w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.Kto może starać się o pomoc? Jakie warunki należy spełnić? 

O środki może starać się właściciel lasu, którym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnejktóra ma w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany numer identyfikacyjny.

Obowiązkowe jest również przedstawienie zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonego przez nadleśniczego.

Wnioski o dotację na wsparcie inwestycji w lasach prywatnych dotyczy lasów:

 • w wieku od 11 do 60 lat,
 • o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha,
 • które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, 
 • które zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku?

 1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;
 2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;
 3. pisemną zgodę na realizację inwestycji:
a) pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności,
b) małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka.

W jednym wniosku o przyznanie pomocy można ubiegać się o przyznanie pomocy do gruntów objętych jednym planem inwestycji.

Właściciel lasu będzie mógł dokonać zmiany złożonego wniosku o przyznanie pomocy. 


Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ARIMR.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Źródło: ARIMR

Fot. unsplash

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. maj 2024 21:50