Młodzi rolnicy od dziś mogą składać wnioski o premię dla młodych rolników.Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorpieniądze dla rolnika

200 tys. dotacji! Startuje premia dla młodego rolnika 2024

19.06.2024., 10:00h
Wnioski można składać od dziś do 16 sierpnia 2024 roku, wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Premia jest realizowana z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które spełniają następujące kryteria:

 • w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat.
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku lub jeszcze jej nie rozpoczęły.
 • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 • mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Uzupełnianie kwalifikacji musi rozpocząć się najpóźniej 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
 • złożą biznesplan oraz zobowiążą się do jego realizacji w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych następujących po roku wyjściowym, niezależnie od daty zawarcia umowy.

Cel i warunki wsparcia

Pomoc przyznawana jest na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników. Dotyczy to wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży. Premię można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, takie jak:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami używanymi do wytwarzania lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych.
 • zakup nieruchomości rolnych.
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich.
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich.
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego, pojazdów.
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok, w tym programy komputerowe.

200 tys. zł dla młodych rolników

Pomoc ma formę premii, której wysokość wynosi 200 tysięcy złotych. Kwota ta jest wypłacana w dwóch ratach: 70% kwoty, czyli 140 tysięcy złotych, po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność pierwszej raty. 30% kwoty, czyli 60 tysięcy złotych, po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność drugiej raty.

Premia jest przyznawana tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% wypłaconej kwoty.

Jak młodzi rolnicy mogą złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie premii można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny ARiMR, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Nabór trwa do 16 sierpnia 2024 roku.

Młodzi rolnicy zainteresowani wsparciem powinni dokładnie zapoznać się z warunkami programu i przygotować wymagane dokumenty, aby skorzystać z oferowanej pomocy i skutecznie rozwijać swoje gospodarstwa.

Michał Czubak

fot. Justyna Czupryniak/Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 03:34