Aktualny HARMONOGRAM dotacji rolniczych z ARiMR. Kiedy młody rolnik i modernizacja gospodarstw?arch.
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2024

Aktualny HARMONOGRAM dotacji rolniczych z ARiMR. Kiedy młody rolnik i modernizacja gospodarstw?

02.04.2024., 19:00h
ARiMR opublikowała szczegółowy harmonogram naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego na 2024 rok. Kiedy będzie można się ubiegać o premię dla młodego rolnika, rozwój małych gospodarstw i modernizację gospodarstw rolnych?

ARiMR przedstawiła szczegółowy harmonogram naborów na różne dotacje w ramach Planu Strategicznego dla WPR na 2024 rok*. Określone zostały także limity pomocy. Kiedy i o jakie wsparcie mogą ubiegać się rolnicy?

Interwencje w sektorze pszczelarskim

 • Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - 24 października - 22 listopada 2024 (0,98 mln zł)
 • Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych - 24 października - 22 listopada 2024 (18,42 mln zł)
 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi 24 października - 22 listopada 2024 (14,11 mln zł)
 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej 24 października - 22 listopada 2024 (2,36 mln zł)
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół 24 października - 22 listopada 2024 (7,79 mln zł)
 • Wsparcie naukowo-badawcze 24 października - 22 listopada 2024 (0,80 mln zł);
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - 24 października - 22 listopada 2024 (0,31 mln zł);

Interwencje sektorowe: owoce i warzywa - 20 czerwca-20 lipca 2024

Zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór.

 • Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw
 • Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
 • Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw
 • Wycofanie z rynku owoców i warzyw
 • Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
 • Badania i rozwój

Inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych

 • I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) obszary A, B, C, D -  5 września -11 października 2024​ (845,42 mln zł) (dawna "modernizacja gospodarstw rolnych")
 • I.10.1.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (Instrumenty finansowe) od 1 marca 2024 nabór ciągły (260,13 mln zł)
 • I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - 27 czerwca - 2 sierpnia 2024 (225,45 mln zł)
 • 61. I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu - 10 października -10 listopada 2024 (942,97 mln zł)

 • I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (11 lipca - 9 sierpnia 2024, 271,97 mln zł)w tym:
  • krótki łańcuch dostaw i gospodarstwa ekologiczne
  • pozostałe
 • I.10.6.2 Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (Instrumenty finansowe) - w gospodarstwie - 1 marca 2024 nabór ciągły (65,03 mln zł)
 • I.10.7.2 Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (Instrumenty finansowe) - poza gospodarstwem - 1 marca 2024 nabór ciągły (86,71 mln zł)
 • I.10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowych - nabory ogłaszane przez SW** - 20 lipca 2024 (589,63 mln zł)
 • I.10.10.1 Infrastruktura na obszarach wiejskich - przydomowe oczyszczalnie - nabory ogłaszane przez SW** 19 grudnia 2024 (1, 244 mld zł)
 • I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń 19 grudnia 2024 - 31 stycznia 2025 (1,34 mld zł)
 • I.11 Premie dla młodych rolników - 5 czerwca - 5 sierpnia 2024 (810,74 mln zł)

Zarządzanie ryzykiem

 • Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich I termin: 22 sierpnia - 20 września 2024, II termin: 5 grudnia 2024 - 3 stycznia 2025 (54,19 mln zł)

Współpraca i rozwój lokalny

 • Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
 • Zarządzanie LSR - nabory ogłaszane przez SW** - 15 marca 2024 (552,78 mln zł)
 • Wdrażanie LSR - nabory ogłaszane przez SW i LGD** - 20 września 2024 (23,85 mln zł)
 • Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych 19 września -24 października 2024 (zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór)
 • Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności - 17 września -17 października 2024 (91,05 mln zł)
 • Współpraca Grup Operacyjnych EPI - Wsparcie przygotowawcze 10 grudnia 2024 - 10 stycznia 2025 (5,2 mln zł)

Transfer wiedzy i doradztwa

 • Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 2 Szkolenia profilowane dla rolników konkurs) -  5 września - 11 października 2024 (21,68 mln zł)
 • Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 2 Doradztwo grupowe) - 22 sierpnia - 27 września 2024 (17,34 mln zł)
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 3 Studia podyplomowe) 5 września - 11 października 2024 (2,25 mln zł)
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 4 Mentoring) 7 listopada -13 grudnia 2024 (1,34 mln zł)
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 2 Szkolenia profilowane) 10 października - 8 listopada 2024 (3,12 mln zł)

Pomoc techniczna (w sumie 1,47 mld zł)

 • Schemat I Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ - 10 października - 31 grudnia 2024
 • Schemat II Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ 10 października - 31 grudnia 2024

Dopłaty bezpośrednie 2024: jaki harmonogram naboru wniosków?

ARiMR przedstawiła także harmonogram naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. W 2024 roku zostaną uruchomione nabory na następujące płatności bezpośrednie (w nawiasach limit środków przewidzianych na daną płatność):

Dopłaty bezpośrednie/wsparcie obszarowe:

 • I.1 Podstawowe wsparcie dochodów - 15 marca -15 maja 2024 (7,4 mld zł)
 • I.2 Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów - 15 marca -15 maja 2024 (1,811 mld zł)
 • I.3 Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników - 15 marca -15 maja 2024 (181,60 mln zł)
 • I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy – 15 marca -15 maja 2024
  • Obszary z roślinami miododajnymi (35,96 mln zł)
  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (2,531 mld zł)
  • Integrowana Produkcja Roślin (35,07 mln zł)
  • Biologiczna ochrona upraw (2 mln zł)
  • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (88,51 mln zł)
  • Dobrostan zwierząt (1,22 mld zł)
 • I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją – 15 marca -15 maja 2024
  • do krów (714 mln zł)
  • do bydła (808 mln zł)
  • owiec (21,89 mln zł)
  • kóz (1,25 mln zł)
  • buraków cukrowych (328,32 mln zł)
  • chmielu (3,96 mln zł)
  • lnu (2,67 mln zł)
  • konopi włóknistych (0,45 mln zł)
  • pomidorów (9,52 mln zł)
  • truskawek (46,37 mln zł)
  • ziemniaków skrobiowych (40,76 mln zł)
  • roślin pastewnych (78,32 mln zł)
  • roślin strączkowych na nasiona (292,45 mln zł)
 • Płatność obszarowa niezwiązana z produkcją (uzupełniająca płatność podstawowa) - 15 marca -15 maja 2024 (640,62 mln zł)
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - 15 marca -15 maja 2024 (72,67 mln zł)

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, leśne - termin naboru: 15 marca - 15 maja 2024:

 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (143,16 mln zł)
 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (181,69 mln zł)
 • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (10,50 mln zł)
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (0,40 mln zł)
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (4,05 mln zł)
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (82,06 mln zł)
 • Bioróżnorodność na gruntach ornych (1,65 mln zł)
 • Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych (3,96 mln zł)
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW) (219,03 mln zł)
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW) (198,60 mln zł)
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW) (149,34 mln zł)
 • Zobowiązania zalesieniowe z PROW 2004-2006 - 1 czerwca 2024-15 lipca 2024 (59,63 mln zł)
 • Zobowiązania zalesieniowe z PROW 2007-2013 - 15 marca - 15 maja 2024 (44,06 mln zł)
 • Zobowiązania zalesieniowe z PROW 2014-2020 - 15 marca - 15 maja 2024 (13,35  mln zł)
 • Rolnictwo ekologiczne - 15 marca - 15 maja 2024 (589,71 mln zł)
 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) - 15 marca - 15 maja 2024 (1,42 mld zł)
 • Zalesianie gruntów rolnych - 1 czerwca-31 lipca 2024 (10,32 mln zł)
 • Tworzenie zadrzewień śródpolnych - 1 czerwca-31 lipca 2024 (5,34 mln zł)
 • Zakładanie systemów rolno-leśnych - 1 czerwca-31 lipca 2024 (5,34 mln zł)
 • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych - 1 czerwca-31 lipca 2024 (10,68 mln zł)

* Harmonogram nie uwzględnia naborów wniosków, które zostały zakończone w I kwartale 2024 r.

image
Zmiany w aplikacji eWniosekPlus

Dopłaty bezpośrednie 2024: są zmiany w aplikacji eWniosekPlus. Jakie?

Kamila Szałaj
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
05. kwiecień 2024 15:18