Dodatkowe 100 mln zł na Modernizację gospodarstw rolnych. Do kogo trafią pieniądze?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDotacje

Dodatkowe 100 mln zł na Modernizację gospodarstw rolnych. Do kogo trafią pieniądze?

11.07.2024., 10:00h
„Modernizacja gospodarstw rolnych” to program cieszący się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Teraz będzie jeszcze więcej środków na jego realizację.

Dodatkowe środki na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Będą dodatkowe środki na cieszący się ogromnym zainteresowaniem rolników program „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Z zaoszczędzonych w innych działaniach PROW pieniędzy udało się uzyskać na ten cel 100 mln euro.

Ministerstwo rolnictwa przypomina, że realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) wkroczyła w końcowy etap i należy obecnie dążyć do jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym również realizacji zasady N+3 dla każdej alokacji rocznej. Dlatego MRiRW zaproponowało realokację środków finansowych w celu lepszego dopasowania budżetów poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez wnioskodawców. Jednocześnie przesunięcia środków zaproponowano do instrumentów, w których jest możliwe ich wykorzystanie, a alokacje pomniejszono, biorąc pod uwagę przewidywane poziomy płatności.

Jakie nabory wniosków zostały zakończone?

W przypadku operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” (M04.1), „Premie dla młodych rolników” (M06.1) oraz „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (M06.2) zakończono już nabory wniosków oraz proces kontraktacji środków. Trwa realizacja i rozliczanie operacji przez beneficjentów, w związku z tym zaproponowane dla tych instrumentów wsparcia realokacje środków skupiają się jedynie na dostosowaniu budżetów do przewidywanych poziomów płatności.

W praktyce oznacza to następujące zmniejszenie wydatków na te programy:

  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - 1,5 mln euro,
  • Premie dla młodych rolników – 1,7 mln euro,
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – 7,1 mln euro.

W przypadku działania „Zarządzanie zasobami wodnymi” zapotrzebowanie zgłaszane przez gminy w przeprowadzonych naborach jest znacznie mniejsze od planowanego. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę liczbę i kwotę złożonych wniosków o przyznanie pomocy w zakończonych naborach, szacuje się, że możliwe jest zmniejszenie budżetu tego instrumentu wsparcia o ok. 20,4 mln euro (dotyczy 8 województw). Łącznie budżet tego typu operacji zostałby zmniejszony o 21,8 mln euro.

Jakie było zainteresowanie naborem na modernizację i zieloną energię?

W przypadku operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” (M04.1, cel szczegółowy 5C, obszar F – „Zielona energia w gospodarstwie” alokacja środków wynosi 80 mln euro. W wyniku naboru przeprowadzonego w I kwartale 2023 r. kontraktacja środków zakładana jest na poziomie ok. 25 mln euro. Mniejsze od zakładanego zainteresowanie wnioskodawców wynikało m.in. z objęcia mikro-, małych i średnich firm (w tym gospodarstw rolnych), w okresie od 1 grudnia 2022 r. do czerwca 2024 r., mechanizmem zamrożenia cen energii elektrycznej, a także z funkcjonowania konkurencyjnych programów wsparcia (programy „Agroenergia” oraz „Energia dla Wsi”), które również mają za zadanie zwiększenie dostępności oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

W związku z powyższym, jak również uwzględniając fakt, że w ramach PS WPR 2023-2027 uruchomiono już interwencję w podobnym zakresie, dalsze nabory wniosków w PROW 2014-2020 nie są planowane.

Na co MRiRW chce przeznaczyć zaoszczędzone środki?

Zaoszczędzone środki ministerstwo rolnictwa proponuje przeznaczyć na zwiększenie alokacji następujących instrumentów wsparcia:

  • M.04.1 – operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar D).

W okresie czerwiec - lipiec 2023 r. w ramach tego działania przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie pomocy, w ramach którego złożonych zostało ok. 14 tysięcy wniosków na kwotę 2,5 mld zł. Środki dostępne do zakontraktowania wynoszą ok. 700 mln zł, oznacza to, że zapotrzebowanie w tym instrumencie wsparcia kilkukrotnie przekracza dostępny limit. Zwiększenie puli środków dla tego naboru o prawie 100 mln euro pozwoli objąć wsparciem dodatkowo ok. 3 tys. wnioskodawców, oczekujących na zawarcie umowy o przyznaniu pomocy.

  • M04.1 "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych".

W ramach tej operacji trwa ocena wniosków 15 złożonych w naborze przeprowadzonym w październiku i listopadzie 2023 r. Z kolei 20 marca zakończył się także kolejny – ostatni już nabór wniosków. Z szacunków wynika, że dla zabezpieczenia potrzeb finansowych tych naborów potrzebne jest zasilenie budżetu tego instrumentu kwotą 5,4 mln euro.

Czytaj dalej:

image
Modernizacja gospodarstw rolnych

Więcej rolników dostanie pieniądze z ARiMR. Jest decyzja wiceministra

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 11:10