Modernizacja gospodarstw rolnych: terminy, warunki, wniosekTPR/Canva
StoryEditorModernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych: terminy, warunki, wniosek

25.05.2023., 10:44h
Rusza nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze d. Kiedy trzeba złożyć wniosek? Na jakich warunkach rolnik będzie mógł otrzymać dotacje? Ile pieniędzy może dostać?

Rusza nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020 w obszarze d, czyli m.in. na zakup maszyn rolniczych. 

Ile wynosi dotacja z „Modernizacji gospodarstw”?

W przypadku inwestycji związanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, limit wsparcia wynosi 600 tys. zł.

Natomiast rolnicy, którzy chcą zainwestować w maszyny i urządzenia niezwiązane z produkcją zwierzęcą, mogą ubiegać się o 250 tys. zł.

Limity 600 tys. zł, jak i 250 tys. zł nie łączą się. Rolnicy, którzy już korzystali z tego wsparcia, mają jeszcze szansę na sięgnięcie po pomoc w ramach nowych limitów.

Na co rolnik będzie mógł przeznaczyć dotacje z „Modernizacji gospodarstw”?

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

  • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
  • zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku;
  • zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
  • budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej

Wysokość dofinansowania w przypadku młodych rolników oraz inwestycji zbiorowych wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałych rolników – 50% kosztów.

Jaki jest termin składania wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych?

Wniosek o dotację należy złożyć w terminie od 5 czerwca 2023 r. do 5 lipca 2023 r.

Wniosek należy pobrać ze strony ARiMR: wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan – nabór 5 czerwca - 5 lipca 2023 r.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. 

Gdzie należy złożyć wniosek o dotację?

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się:

  • osobiście, albo przez osobę upoważnioną w ARiMR
  • przesyłką rejestrowaną (pocztą)
  • w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą (tzw. skrytka ePUAP) OR ARiMR (lista skrytek ePUAP m.in. dla wojewódzkich OR ARiMR jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap).
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 13:31