Premia dla młodego rolnika 2024: za co można dostać punkty?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDotacje dla rolników

Premia dla młodego rolnika 2024: za co można dostać punkty?

13.06.2024., 18:00h
Już wkrótce ruszy nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać największą liczbę punktów.

Kiedy rusza nabór wniosków o premię dla młodego rolnika?

Już 19 czerwca br. rusza nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników, który potrwa do 16 sierpnia br. Dokumenty należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Premia dla młodego rolnika – punkty za wykształcenie i UR

Pierwszym kryterium punktowanym przy ocenie wniosku o wypłatę premii dla młodego rolnika jest powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie w roku wyjściowym. Punkty są w tym przypadku przyznawane za powierzchnię UR powyżej średniej gruntów rolnych w kraju i województwie, co dokładniej zostało wyjaśnione w kryteriach wyboru operacji dostępnych na stronie ARiMR.

Drugim kryterium jest wykształcenie, jakie zdobył rolnik ubiegający się o wypłatę premii. Za posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa można uzyskać następującą liczbę punktów, za:

 • wykształcenie wyższe oraz stopień naukowy doktora nauk lub wykształcenie średnie tudzież średnie branżowe i kwalifikacje w zawodzie – 4 pkt,
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe oraz kwalifikacje w zawodzie – 3 pkt,
 • uzyskany w formach pozaszkolnych tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie – 2 pkt,
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie – 1 pkt.

Premia dla młodego rolnika – punkty za różnicę, przejęcie gospodarstwa w całości i systemy jakości

W naborze wniosków o przyznanie premii dla młodego rolnika punkty są przyznawane również za różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem w następującej liczbie:

 • powyżej 15, ale do 25 lat – 3 pkt,
 • powyżej 25 lat – 5 pkt.

Ponadto za przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości i na własność przyznawane są – 4 pkt.

Punkty są również przyznawane za uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w:

 • unijnym systemie jakości:

a) rolnictwo ekologiczne – 4 pkt, pod warunkiem objęcia tym systemem co najmniej 50% powierzchni UR tego gospodarstwa,

b) innym niż rolnictwo ekologiczne wymienionym w ust. 2 – 2 pkt.

 • krajowym systemie jakości – 1 punkt, pod warunkiem, że jest to system jakości uznany na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności i notyfikowany do Komisji Europejskiej.

Punkty są przyznawane za uczestnictwo w następujących unijnych systemach jakości:

 • chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne oraz gwarantowane tradycyjne specjalności,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne wyrobów winiarskich.

Krajowymi systemami jakości za uczestnictwo, w których przyznaje się punkty, są:

 • integrowana produkcja roślin,
 • „Jakość Tradycja” uznany za krajowy system jakości żywności,
 • Quality Assurance for Food Products (QAFP) „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka i indyka”,
 • Quality Assurance for Food Products (QAFP) „Kulinarne mięso wieprzowe”,
 • Quality Assurance for Food Products (QAFP) „Wędliny”,
 • „Quality Meat Program” (QMP),
 • PQS System Jakości Wieprzowiny (Pork Quality System).

Premia dla młodego rolnika – wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym, produkcja zwierzęca

Rolnikom przyznawane są również punkty za wielkość ekonomiczną gospodarstwa powyżej 19 500 euro i prowadzenie produkcji zwierzęcej 2 pkt. Natomiast za dotychczasową aktywność zawodową wnioskodawcy przyznawany jest 1 pkt.

Jakie są kryteria rozstrzygające?

 1. Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 7 pkt.
 2. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje płeć wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez kobietę.
 3. W przypadku wnioskodawców tej samej płci, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wyjściowa powierzchnia UR w gospodarstwie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma wnioskodawca posiadający gospodarstwo o większej powierzchni UR.
 4. W przypadku wnioskodawców tej samej płci, które uzyskały taką samą liczbę punktów i wskazały w biznesplanie gospodarstwa o identycznej wyjściowej powierzchni UR, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego wnioskodawcę.

Kryteria wyboru operacji – Pobierz PDF

pdf

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 11:56