Premia dla młodego rolnika: czy trzeba być ubezpieczonym w KRUS?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorMłody rolnik

Premia dla młodego rolnika: czy trzeba być ubezpieczonym w KRUS?

02.07.2024., 16:52h
Czy pracując na umowie o pracę z ubezpieczeniem w ZUS można starać się o premię dla młodego rolnika? Czy trzeba być ubezpieczonym w KRUS?​

Premia dla młodego rolnika: czy trzeba być ubezpieczonym w KRUS?

Trwa nabór wniosków o premię dla młodego rolnika. Chętni na bezzwrotną dotację 200 tys. zł mają czas na złożenie wniosku do 16 sierpnia. O warunkach uzyskania wsparcia pisaliśmy TUTAJ. Pojawiło się jednak pytanie, czy pracując na umowie o pracę i z ubezpieczeniem w ZUS, rolnik może starać się o premię dla młodego rolnika? Jeśli tak, czy konieczne jest ubezpieczenie także w KRUS? Poniżej przedstawiamy odpowiedź ARiMR na te dwa pytania.

Tak, pracując na umowie o pracę i z ubezpieczeniem w ZUS, rolnik może starać się o premię dla młodego rolnika, o ile spełnione zostaną warunki wytycznych szczegółowych dla interwencji I.11 oraz regulaminu naboru wniosków, zgodnie z którymi pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która:

  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (WOPP) ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia WOPP albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
  • posiada numer EP;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
  • złożyła biznesplan, spełniający warunki określone w sekcji IV.2.2 wytycznych szczegółowych oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym, niezależenie od daty zawarcia umowy.

Co do zasady prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rozpoczyna się z dniem stania się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha UR.

Przepisy wytycznych, jak również regulamin naboru wniosków nie nakładają na Wnioskodawcę pomocy obowiązku podlegania ubezpieczeniu w KRUS. Dodatkowo zgodnie z sekcją V.2.3 ust 1 wytycznych szczegółowych, drugą ratę pomocy wypłaca się, jeżeli w okresie realizacji biznesplanu (najpóźniej w roku docelowym) beneficjent osiągnął co najmniej 60–procentowy udział przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach.

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 03:27