Rusza nabór wniosków na bioasekurację przed ASF. Jak i na co otrzymać 100 tys. złotych?arch.
StoryEditorStop ASF

Rusza nabór wniosków na bioasekurację przed ASF. Jak i na co otrzymać 100 tys. złotych?

24.08.2023., 10:24h
Już za kilka dni rolnicy będą mogli starać się o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Co będą mogli sfinansować z tej dotacji? Jak ubiegać się o 100 tys. złotych?

Już niebawem ARiMR rozpoczyna nabór wniosków na wsparcie „Inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Bioasekuracja przed ASF: kiedy i gdzie złożyć wniosek?

ARiMR będzie przyjmować dokumenty od rolników od 7 września do 6 października 2023 r. 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Kto może ubiegać się o dotację na bioasekurację przed ASF?

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten musi być spełniony co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 2. prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub prowadzi hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją;
 3. w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej;
 4. posiada numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Na co rolnik może otrzymać pieniądze?

Pomoc przyznaje się na operacje mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF. Wsparciu będą podlegały operacje polegające na:

 • wykonaniu ogrodzenia;
 • utworzeniu zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
 • wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
 • zapewnieniu możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
 • budowie lub przebudowie magazynu do przechowywania słomy;
 • posadowieniu silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
 • zapewnieniu utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

 • które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • które będą realizowane bez podziału na etapy;
 • których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
 • o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych co najmniej 20 000 zł, z wyjątkiem operacji, w przypadku których pomoc przyznawana jest na podstawie kosztów jednostkowych;
 • które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Ile pieniędzy rolnik może otrzymać na bioasekurację przed ASF? 

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej wynosi 100 000 zł. Pomoc przyznaje się w:

 • formie:
  • zryczałtowanej ustalonej według kosztów jednostkowych – w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia;
  • refundacji części kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych rodzajów operacji 
 • wysokości do 80%:
  • sumy iloczynów kosztów jednostkowych:
   • 320 zł oraz długości planowanego ogrodzenia wyrażonej w metrach bieżących,
   • 2 860 zł oraz liczby bram,
   • 970 zł oraz liczby furtek
    w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia,
  • kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych rodzajów operacji,
  • kosztów ogólnych stanowiących nie więcej niż 10% sumy iloczynów kosztów jednostkowych, oraz pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 zł.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 18:41