StoryEditordotacje PROW

Już można składać wnioski na dofinansowanie modernizacji gospodarstwa!

22.06.2021., 09:06h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 21 czerwca do 19 sierpnia 2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie na "Modernizację gospodarstw rolnych". W tym roku pomoc finansowa dotyczy wszystkich jej pięciu obszarów.  

W jakich obszarach można zyskać środki na modernizację gospodarstwa?

Po raz pierwszy producenci rolni mają możliwość ubiegania się wsparcia dotyczącego wszystkich pięciu obszarów pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w tym samym czasie, czyli:

 • obszar A – rozwój produkcji prosiąt,
 • obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego,
 • obszar C – rozwój produkcji bydła mięsnego,
 • obszar D – inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu,
 • nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski przyjmowane będą od 21 czerwca do 19 sierpnia 2021 r. Jest to pomoc realizowana w ramach PROW 2014-2020.

Jakie są limity wsparcia na modernizacje?

Maksymalne kwoty pomocy finansowej wynoszą:

 • obszar A –rozwój produkcji prosiąt – 900 tys. zł;
 • obszar B –rozwój produkcji mleka krowiego – 500 tys. zł;
 • obszar C –rozwój produkcji bydła mięsnego – 500 tys. zł;
 • obszar D –inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu– 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;
 • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Jakie są zasady uzyskania pomocy „Modernizacja gospodarstw rolnych”?

Jest to dofinansowanie wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji w średniej wielkości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60%, jeżeli wnioskodawca jest młodym rolnikiem albo o wsparcie stara się wspólnie kilku rolników.

Jednakże uzyskanie dofinansowania przez grupę rolników nie jest możliwe w przypadku inwestycji w nawadnianie.

Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?

Rolnik może złożyć tylko jeden wiosek, jeżeli chce dokonać inwestycji w zakresie obszarów A, B, C i D, czyli w zakresie produkcji:

 • prosiąt,
 • mleka krowiego,
 • bydła mięsnego,
 • inwestycji związanych z racjonalizacją produkcji.

Oznacza to, że inwestycje w danym obszarze z zakresu A-D, wykluczają się wzajemnie, czyli wsparcie w grupie B wyklucza wsparcie w obszarze D i tak dalej.

Wyjątkiem od tej głównej zasady jest wniosek na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Oznacza to, ze jeżeli rolnik stara się o pomoc w jednym z obszarów w grupie A-D, to jednocześnie może złożyć wniosek o wsparcie w inwestycji nawadniania.

Do kogo może trafić dofinansowanie i jakie są jego warunki?

Rolnicy starający się o dofinansowanie w obszarze A, czyli inwestycji w produkcji prosiąt, powinni posiadać gospodarstwo rolne, którego wartość pieniężna wynosi co najmniej 13 tys. euro, ale nie więcej niż 250 tys. euro.

Rolnicy, których wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 13 tys. euro, ale nie przekracza 200 tys. euro, mogą starać się o dofinansowanie w:

 1. obszarze B, czyli inwestycji w produkcji mleka krowiego,
 2. obszarze C, czyli inwestycji w bydła mięsnego,
 3. obszarze D, czyli inwestycji w dotyczących racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzenia innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu.

Wyjątkiem w tym przypadku jest wartość wspólna gospodarstw, jeżeli o pomoc ubiega się grupa rolników. Wtedy wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, jednakże, suma wszystkich ich wartości ekonomicznych musi wynosić co najmniej 15 tys. euro. Po zakończeniu inwestycji wartość ekonomiczna każdego z  tych gospodarstw powinna wynosić co najmniej 13 tys. euro.

O pomoc finansową w nawadnianie mogą się starać pełnoletni rolnicy dysponujący gospodarstwem co najmniej 1 ha do 300 ha lub prowadzący produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Jednakże roczny przychód z gospodarstwa musi wynosić minimum 5 tys. zł (chyba, że dana osoba jest gospodarzem krócej niż rok, to jej ten warunek nie dotyczy).

Gdzie można złożyć wniosek? Gdzie szukać więcej informacji?

Wnioski można składać biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR – osobiście albo przez upoważnioną osobę albo listem poleconym poprzez Pocztę Polska albo elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji nt. Modernizacji gospodarstw rolnych - Pomoc obszary A-D oraz  dokumenty aplikacyjne.

Więcej informacji nt. Modernizacji gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie oraz dokumenty aplikacyjne.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie ARiMR

Zdjęcie: Pixabay

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 16:28