StoryEditorPorady prawne

Kto odpowiada za czyszczenie rowu melioracyjnego?

30.05.2021., 10:05h
Na granicy pola mojego i sąsiada jest rów. Kto powinien zająć się jego melioracją? Sąsiad odmawia współpracy w tym zakresie.

Kto ponosi koszty utrzymania urządzeń?

Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów. Tak wskazuje art. 154 Kodeksu cywilnego. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Kto powinien wykonać urządzenia melioracyjne?

Według art. 199 ustawy Prawo wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. Urządzeniami melioracji wodnych (według art. 197 Prawa wodnego) są: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi, stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych oraz systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Kiedy spółka wodna musi zająć się urządzeniami melioracyjnymi?

Zachodzi pytanie, czy w Państwa rejonie działa spółka wodna i czy grunty objęte są działalnością tejże. Według art. 441 Prawa wodnego mogą być one tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych służących m.in. do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach oraz ochrony przed powodzią.

Z kolei według art. 77 § 1 jeżeli urządzenia melioracji wodnych szczegółowych są objęte działalnością spółki wodnej, ich utrzymywanie należy do tej spółki. Natomiast jeśli grunty nie są objęte działalnością spółki, za utrzymanie melioracji szczegółowych odpowiadają zainteresowani właściciele gruntów.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 08:16