StoryEditorWiadomości rolnicze

Podatek od przychodów ze sprzedaży złomu

17.10.2016., 15:10h
Jestem rolnikiem ryczałtowym, sprzedaję przedsiębiorcy złom z własnego gospodarstwa. Czy powinienem od tego płacić podatek dochodowy? Moim zdaniem, skoro ma to związek z prowadzeniem gospodarstwa, powinno być wyłączone z tego podatku.

Przychody z działalności rolniczej istotnie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl jednak art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu. Zalicza się do niej również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzyw – gruntową, szklarniową i pod folią, oraz inne działalności. W świetle tego przepisu przychód z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i narzędzi pochodzących z Pana gospodarstwa rolnego nie stanowi przychodu z działalności rolniczej. Dlatego należy odrębnie traktować przychód z prowadzonej działalności rolniczej, która wyłączona jest z ustawy o podatku dochodowym, a odrębnie przychód z tytułu sprzedaży złomu.

Kwestia opodatkowania zależy od tego, czy sprzedaż zużytych części maszyn i narzędzi odbywa się w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też nie. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów. Jeżeli zatem sprzedaje Pan złom na zasadach określonych wyżej, przychody ze sprzedaży podlegają bezwzględnie opodatkowaniu.

Inaczej natomiast wygląda sprawa, gdy sprzedaż złomu odbywa się okazjonalnie, np. raz na kilka lat. Mamy wówczas do czynienia nie z działalnością gospodarczą, lecz z odpłatnym zbyciem rzeczy. Artykuł 10 ust. 1 pkt 8d wymienionej powyżej ustawy stanowi, że źródłem przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu jest przychód z odpłatnego zbycia rzeczy, pod warunkiem że zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Jeśli zatem sprzedaż złomu nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej i została dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, przychód uzyskany ze sprzedaży w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie podlega opodatkowaniu

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 16:32