envato elements
StoryEditorPIENIĄDZE

Dla kogo rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictw w 2024?

22.02.2024., 16:00h
Do końca marca rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne od podmiotów skupowych, które stały się niewypłacalne w 2023 roku, mogą składać wnioski do oddziałów terenowych KOWR o rekompensaty.

Kto będzie wypłacał rekompensaty rolnikom?

Będą one wypłacane w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa. Rekompensata należy się jedynie za nieprzedawnione wierzytelności. Roszczenia z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem 2 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od dnia następnego po upływie terminu płatności wskazanego w fakturze VAT lub VAT RR. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa ten termin.

Kiedy dłużnik stał się niewypłacalny?

Dłużnik stał się niewypłacalny, jeżeli w 2023 roku:

 • ogłoszono wobec niego upadłość albo oddalono wniosek o ogłoszenie jego upadłości,
 • umorzono wobec niego postępowanie upadłościowe,
 • otwarto wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa restrukturyzacyjnego z 15 maja 2015 r.
 • jeśli jest osobą fizyczną, wykreślono go z CEIDG,
 • wydano mu decyzję o zakazie wykonywania działalności.

Kto składa się na FOR?

Do wpłat na FOR zobowiązane są podmioty skupujące będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego powinna być ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. Pierwsze wpłaty powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 r. za pierwszy kwartał 2024 roku.

Informacje o dłużnikach można znaleźć na stronach internetowych: Krajowego Rejestru Dłużników, Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz CEIDG.

Wniosek o przyznanie rekompensaty składa się na formularzu dostępnym na stronie internetowej KOWR. Jeżeli rolnik ma więcej dłużników, dla każdego składa oddzielny wniosek.

Jakie dokumenty należy dołączyć?

Do wniosku o przyznanie rekompensaty można załączyć:

 • kopie faktur VAT lub VAT RR,
 • kopie potwierdzeń częściowej spłaty należności – w przypadku gdy dłużnik dokonał wpłaty tylko w części za daną fakturę,
 • inne dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności.

Co ważne, jeżeli rolnicy mają faktury, których termin płatności przypadał przed 1 stycznia 2022 roku, muszą złożyć jeszcze dokumenty potwierdzające przerwanie biegu przedawnienia. Mogą to być m.in.:

 • nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 • wyrok sądowy,
 • postanowienie komornika sądowego o wszczęciu lub umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
 • pismo dłużnika potwierdzające istnienie zobowiązania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji,
 • ugoda sądowa,
 • porozumienie z dłużnikiem w sprawie ratalnej spłaty zobowiązań.

Do wniosku należy załączyć także dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej (wydruk z konta, skan lub zdjęcie dowodu opłaty lub oryginał dowodu zapłaty) wpłaconej na konto urzędu miasta lub gminy, na którego terenie znajduje się oddział terenowy KOWR, do którego składany jest wniosek. Stawka opłaty skarbowej za wydanie decyzji, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, wynosi 10 zł, a za złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

W bieżącym roku decyzje o przyznaniu rekompensaty będą wydawane przez dyrektora OT KOWR w terminie do 30 czerwca 2024 r. Wcześniej, tj. do końca maja, minister rolnictwa opublikuje procentową stawkę wykorzystywanej do wyliczenia wysokości rekompensaty. Jest ona wyliczana w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2024 wnios­ków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel.

Ile wynosi rekompensata?

Rekompensata ustalana jest w stosunku do zgłoszonej we wniosku kwoty wierzytelności netto, tj. pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz bez odsetek ustawowych za opóźnienie. Z dniem wypłaty rekompensaty wierzytelności producenta rolnego do wysokości wypłaconych rekompensat przechodzą na KOWR.

W ubiegłym roku, który zainicjował działanie FOR, do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 660 wniosków o przyznanie rekompensaty na łączną kwotę 29,78 mln zł. Wnioski złożyli głównie producenci zbóż. Pozytywnie rozpatrzono 450 wniosków, wypłacono rekompensaty w wysokości 17,74 mln zł. Poszkodowani otrzymali pełne odszkodowania.

Magdalena Szymańska

fot. Evanto

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. kwiecień 2024 14:07