Jak są szacowane szkody suszowe na łąkach?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorSzacowanie szkód

Jak są szacowane szkody suszowe na łąkach?

19.06.2024., 11:30h
MRiRW odpowiedziało rolnikom na pytanie, w jaki sposób szacowane są szkody na łąkach. Jak się okazuje, w budżecie państwa nie ma funduszy na dopłaty do ubezpieczenia łąk. Co to oznacza dla rolników?

Dopłaty do ubezpieczenia łąk

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w odpowiedzi na pytanie zadanie przez Krajową Radę Izb Rolniczych odnośnie do sposobu naliczania rekompensat za suszę w przypadku łąk, wyjaśnia, że w budżecie państwa nie ma pieniędzy na dopłaty do ubezpieczenia łąk.

Ponadto okazuje się, że zgodnie z przepisami, jeżeli na terenie danego gospodarstwa w roku 2023 wystąpiły szkody będące wynikiem suszy, a 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych nie zostało ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu, pomoc jest pomniejszana o 50%.

Jak określa się poziom szkód w uprawach wielokośnych?

Minister rolnictwa zwrócił również uwagę na wątpliwości rolników odnośnie do określania poziomu szkód w uprawach wielokośnych, wyjaśniając na przykładzie łąk, że w aplikacji publicznej straty w całym sezonie wegetacyjnym są prezentowane osobno dla każdego z pokosów i mogą przybierać wartość od 0% do 100% dla każdego z pokosów, dlatego niemożliwe jest sumowanie szkód.

W przypadku łąk ich roczna wartość produkcji została podzielona pomiędzy poszczególne pokosy w przypadku uprawy dwukośnej:

  • I pokos 60% średniej rocznej produkcji z danej uprawy,
  • II pokos 40% średniej rocznej produkcji z danej uprawy.

Powyższe dane wskazują zatem, że obliczenie łącznego procentu szkód w łące dwukośnej jest możliwe po pomnożeniu procentu szkód w pierwszym pokosie wskazanym w raporcie przez 0,6, a procent szkód w drugim pokosie pomnożyć przez 0,4. Pomnożone procenty należy zsumować.

Rolnicy zgłaszali problemy dot. zalewania łąk

Rolnicy domagali się zmiany przepisów dotyczących strat spowodowanych przez suszę. Odpowiedź ministra rolnictwa to reakcja na pismo skierowane do jego resortu przez KRIR. Rolnicy mieli problemy z naliczaniem rekompensat za suszę, jeśli posiadali łąki, bo zarówno w protokole, jak i w wytycznych znajdowały się inne wskaźniki. Ponadto zwracali uwagę na fakt, że łąki były zalewane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a tego typu zalania nie podlegają ubezpieczeniom.

Minister nie odniósł się jednak do kwestii zalania łąk. Nadmienił jedynie, że prawo do dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi przysługuje właścicielom zalanych gruntów dopiero po wyczerpaniu trybu administracyjnego.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: MIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 03:33