Obrót gruntami rolnymi na nowych zasadach. Co się zmieni?Lemken
StoryEditorJak zmieni się obrót ziemią rolną?

Obrót gruntami rolnymi na nowych zasadach. Co się zmieni?

05.07.2023., 08:19h
Szykują się duże zmiany w dzierżawie i sprzedaży gruntów rolnych. Jedna z nich dotyczy naliczania czynszu dzierżawnego za państwową ziemię. Zmienią się także kwestie dotyczące cen ziemi rolnej w obrocie prywatny. Co jeszcze czeka rolników?

Rząd szykuje zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Obrót gruntami rolnymi ma być prostszy. Tak przynajmniej zapowiadają się zmiany, jakie niesie ze sobą przyjęty 28 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

Łatwiej będzie wydzierżawić grunty pod farmę fotowoltaiczną

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. że są one rozdysponowywane w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Zasada ta nie będzie dotyczyć również nieruchomości rolnych, w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków klasy VI i VIz wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych znajdujących się poza granicami obszarów chronionych.

Nowe zasady tworzenia ośrodków produkcji rolniczej (OPR)

Doprecyzowano także i uzupełniono przepisy dotyczące tworzenia ośrodków produkcji rolniczej. Jest to ważne w kontekście gruntów powracających do ZWRSP od dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30%.

Ponadto wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży ma być także ogłaszany w siedzibie oddziału terenowego KOWR.

Rolnicy, którzy są zadłużeni będą mogli dalej prowadzić działalność rolniczą, ale...

Nowelizacja zapewni kontynuowanie działalności rolniczej osobom fizycznym i prawnym, które mają długi. W takiej sytuacji KOWR kupi od nich nieruchomości rolne i spłaci zobowiązania, a następnie zaproponuje im wydzierżawienie tych gruntów bez obowiązku przeprowadzania przetargu. Natomiast w przypadku przeznaczenia przez KOWR tych nieruchomości do sprzedaży byłym właścicielom będzie przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu.

Nowe przepisy dadzą szansę na udział w przetargach organizowanych przez Krajowy Ośrodek osobom, które władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego, nie później niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu.

Zmienią się zasady wyliczania czynszu dzierżawnego za państwową ziemię

Nowelizacja zmienia także sposób wyliczania czynszu za dzierżawę państwowych gruntów. Chodzi o cenę pszenicy, która będzie ustalana na podstawie średniej krajowej ceny skupu za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, czyli podobnie jak cena żyta na poczet podatku rolnego.

Ważna zmiana dotycząca cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym

Wraz ze zmianą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zmieniono też niektóre zapisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Rozszerzono m.in. katalog zgód na nabycie nieruchomości rolnej wydawanych przez dyrektora generalnego KOWR. Oprócz dotychczasowych trzech przesłanek (wykazanie przez zbywcę, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego, zobowiązanie się nabywcy do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej oraz niedojście w wyniku nabycia do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych), będzie trzeba zapewnić, że cena sprzedaży nieruchomości rolnej nie będzie niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej.

Więcej o zmianach, jakie niesie ze sobą nowelizacja ustawy, napiszemy w kolejnych numerach „Tygodnika”.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 14:16