Czy bezrobotnemu wolno pracować dorywczo w gospodarstwie współmałżonka?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorporady prawne

Kiedy rolnik lub małżonek rolnika może być traktowany jako bezrobotny?

06.07.2024., 16:00h
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMdr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Mój mąż spełnia wymagania przewidziane dla bezrobotnego. Nie pracuje na stałe w gospodarstwie rolnym, ale jest właścicielem 1,5 ha ziemi. Ponoć w takiej sytuacji nie może być uznany za bezrobotnego, czy faktycznie?

Kim jest osoba bezrobotna?

Według Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym jest osoba, która m.in. bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie w Polsce przez co najmniej 6 miesięcy. To osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną – do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy. Bezrobotny nie uczy się w szkole, chyba że jest to szkoła dla dorosłych lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych. Jest zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy oraz poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Osoba spełniająca powyższe kryteria, aby być uznanym za bezrobotnego nie powinna także nabyć prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, rent: szkoleniowej, socjalnej albo rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie powinna pobierać nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego lub w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Pozostało 57% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 19:35