pixabay
StoryEditorNowy projekt ustawy!

Zamrożenie cen energii dla rolników. Jakie będą warunki w 2024?

01.12.2023., 12:00h
Początkowi kadencji nowego Sejmu towarzyszą ostre starcia, jednak wszystko wskazuje na to, że w jednej kwestii politycy są zgodni. Zarówno PiS, jak i KO wraz z Trzecią Drogą chcą, by w najbliższym czasie ceny energii były zamrożone. Jakie zasady mają obowiązywać? Czy rolnicy otrzymają specjalne ulgi?

KO i Trzecia Droga chcą zamrożenia cen prądu. Do kiedy?

Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi - Polska 2050 złożyła w Sejmie projekt ustawy zakładającej zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 r. 

- Celem ustawy jest zminimalizowanie podwyżek wpływu cen energii i gazu dla najbardziej wrażliwych odbiorców, w tym przede wszystkim odbiorców w gospodarstwach domowych, szeroko rozumianych podmiotów użyteczności publicznej (w tym szpitale, szkoły, przedszkola, czy ośrodki pomocy społecznej) oraz jednostek samorządu terytorialnego, po dniu 31 grudnia 2023 roku – napisano w uzasadnieniu i podkreślono, że brak wprowadzenia takich rozwiązań spowodowałby bardzo wysokie wzrosty rachunków dla obiorców, które w zależności od rynku mogłyby wynosić nawet 50%, 70% czy w skrajnych przypadkach ponad 100%.

Czy to ostatnie zamrożenie cen prądu?

Autorzy projektu podkreślają jednak, że proponowane rozwiązania muszą z jednej strony zapewniać ochronę odbiorców przed nadmiernymi skutkami w dalszym ciągu wysokich cen energii i nośników energii, lecz z drugiej strony powinny zmierzać w stronę stopniowego przywracania mechanizmów rynkowych kształtowania cen na tych rynkach bez ingerencji państwa. Takie podejście pozwoli również uniknąć gwałtownego jednorazowego wzrostu rachunków za energię i nośniki energii po ustabilizowaniu się sytuacji rynkowej na tych rynkach, co ma również bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia planowania budżetów domowych i samorządowych.

Czy ceny energii spadną w 2024 roku?

Przewiduje się, że pierwsza połowa 2024 roku przyniesie dalsze stabilizowanie się czynników kosztowych przedsiębiorstw energetycznych, wycenę na niższym poziomie cen nośników energii elektrycznej, gazu i ciepła. Przywrócenie obliga giełdowego sprzedaży energii elektrycznej będzie wymuszało konkurencję w segmencie wytwórców energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz dalszy spadek cen w porównaniu z tymi z 2023 roku.  

Limity na zużycie prądu: czy w 2024 nadal będą obowiązywały rolników?

Szacunkowo, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, co pozwoli skierować ochronę do najbardziej potrzebujących. Z tego względu zakładane jest utrzymanie obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. 

Jakie będą limity zużycia prądu dla rolników w 2024 roku?

Zakładane jest utrzymanie obecnych limitów zużycia dla odbiorców obliczone jako 50% dotychczas przyjętych limitów (ponieważ będą obowiązywać przez pół roku). A więc maksymalnie:

 • 1,5 MWh dla gospodarstw domowych,
 • 2 MWh dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny, 
 • 1,8 MWh  w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Jaka będzie cena prądu w 2024 roku po przekroczeniu limitu?

W odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym przekraczających w zadanym okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. zużycie 1,5 MWh oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (niezależnie od zużycia) przewiduje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie ceny maksymalnej 693 zł/MWh. 

W zakresie stawek za usługi dystrybucyjne przewiduje się utrzymanie ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych do poziomów zużycia wskazanych powyżej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Jakie wsparcie otrzymają użytkownicy pomp ciepła?

W celu utrzymania ceny maksymalnej przewiduje się wsparcie w szczególności odbiorców wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania (m.in. z użyciem pomp ciepła). Rozwiązanie to będzie zatem wspierać osoby, które decydują się na ogrzewanie domów w przyjazny środowisku sposób i zachęcać do inwestycji w odnawialne źródła energii w przyszłości. Wprowadzono również ograniczenie cen energii elektrycznej dla odbiorców, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny.

Ochrona odbiorców na rynku gazu

Projektu ustawy wprowadza także cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024. Zakres podmiotów objętych ochroną nie uległ zmianie. Pozostają nimi:

 • gospodarstwa domowe, 
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
 • podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i podmiotów użyteczności publicznej. 

Czy cena gazu wzrośnie w 2024 roku?

W projekcie utrzymano wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, którzy jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w postaci refundacji podatku VAT.

Pozostawiono także system i mechanizm rekompensat dla podmiotów uprawnionych (przedsiębiorstw energetycznych) z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, przy czym w przypadku braku zatwierdzenia taryf na 2024 r. przez Prezesa URE, do chwili ich zatwierdzenia rekompensaty będą wypłacane w wysokości 50% cen stosowanych w 2023 r.

​Cena maksymalna za gaz ma pozostać na niezmienionym poziomie.

Jaka będzie ochrona odbiorców na rynku ciepła?

Projekt ustawy przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę. Ograniczenie to będzie wynikało z zastosowania najniższej z trzech cen:

 • cen i stawek opłat wynikających ze stosowanych taryf,
 • maksymalnych cen i stawek opłat ustalonych przez Prezesa URE na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%,
 • cen ciepła wynikających ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej na podstawie określonych ustawowo cen wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła (gaz, olej, węgiel, OZE) powiększonych o aktualnie stosowane stawki taryfowe opłat dystrybucji ciepła.

Zakres podmiotów objętych ochroną nie uległ zmianie. Pozostają nimi:

 • gospodarstwa domowe, 
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
 • podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności, 
 • podmiotów użyteczności publicznej.

Czy dodatki osłonowe będą waloryzowane?

W projektowanej ustawie założono zwiększone wsparcie dla osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego. Z tego względu projektowana ustawa kwoty dodatku osłonowego przypadające na okres pierwszego półrocza 2024 r., zostały zwaloryzowane o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku wynoszącej 14,4%.

​wk

​fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. luty 2024 17:26