StoryEditorWiadomości rolnicze

Czy ARiMR będzie uprzedzać rolników o kontroli w gospodarstwie?

20.12.2021., 11:12h
KRIR wystąpił do resortu rolnictwa z zapytaniem o możliwość odgórnego informowania rolników o nadchodzącej kontroli ich gospodarstwa, którą przeprowadza ARiMR, tak aby gospodarz mógł brać udział w kontroli.

Ministerstwo rolnictwa przypomina, że zgodnie z przepisami UE, instytucja sprawująca kontrolę (w tym przypadku ARIMR) powinna zawiadomić rolnika o zbliżającej się kontroli i terminie jej przeprowadzenia. Jest to możliweo ile zapowiedź kontroli nie koliduje z jej celem lub skutecznością.

Zapowiedź kontroli:

 • nie może przekroczyć 14 dni,
 • ma być ograniczona do niezbędnego minimum,
 • w przypadku wnioskowania o wsparcie związane z produkcją zwierzęcą lub prowadzenia produkcji zwierzęcej, zapowiedzenie nie przekracza 48 godzin, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków,
 • nie jest konieczne, jeżeli dotyczą przepisów zasady wzajemnej zgodności i przestrzegania tej zasady

Podsumowując: Agencja powinna maksymalnie do 14 dni przed informować o kontroli, jeśli nie zagraża to jej celowi i skuteczności. Jednakże, gdy dotyczy ona produkcji zwierzęcej termin ten nie może przekraczać 48 godzin.

Informowanie o kontroli gospodarstwa zależy od rodzaju i zakresu planowanie kontroli

Na fakt powiadamiania o kontroli mają przede wszystkim wpływ:

 • jej rodzaj i zakres
 • fakt czy nie zagraża ono celowi kontroli.

Rolnik jest powiadamiany o kontroli wtedy, kiedy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia kontroli i dotyczy:

 • kontroli, które wymagają weryfikacji prowadzonej przez rolnika dokumentacji,
 • posiadania maszyn,
 • wszelkich kontroli w zakresie działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, działań o charakterze inwestycyjnym i premiowym, kontrole wzajemnej zgodności.

ARiMR stara się dopasować termin kontroli do pracy rolnika

Na zaplanowanie dogodnego terminu kontroli mają wpływ:

 • charakter i sezonowość pracy rolnika,
 • prośby dotyczące dostosowania terminu rozpoczęcia czynności kontrolnych do możliwości rolnika, o ile jest to zgodne z przepisami prawa,
 • kontrola może zostać zapowiedziana telefonicznie lub osobiście, jest to raportowane przez osobę powiadamiającą.

Rolnik ma prawo do pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych. Wcześniejsza zapowiedziana kontrola może być wykonywane także podczas nieobecności rolnika.

Kontrole gospodarstw w praktyce

Kontrole dotyczące kwalifikowalności powierzchni ograniczają się głównie do ustaleń w zakresie powierzchni działek rolnych i weryfikacji grup upraw/uprawy prowadzonej na działce. Najczęściej nie ma konieczności odbycia wizyty w gospodarstwie.

ARiMR stara się, aby rolnicy uczestniczyli w jak największej liczbie kontroli w ramach systemów wsparcia obszarowego. Jest to możliwe, gdy kontrole realizowane są wyłącznie metodą inspekcji terenowej. W przypadku kontroli FOTO, gdzie pomiar powierzchni działek rolnych wykonuje się w oparciu o ortofotomapę, rolników wcześniej nie powiadamia się.

W ramach kontroli FOTO, wywiad terenowy jest realizowany kompleksowo na wszystkich działkach rolnych znajdujących się na obszarze kontroli (np. gmina) należących do wielu rolników, a nie przeprowadzany wybiórczo i konkretnie w odniesieniu do jednej osoby. Wówczas o takiej kontroli rolnik musiałby być wielokrotnie informowany dla poszczególnych działek rolnych, a termin każdej z nich może być przeprowadzany w innym terminie.

Ministerstwo rolnictwa zaznacza, że ww. nie planuje modyfikacji zasad powiadamiania rolnika o kontrolach.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie WIR

Zdjęcie: Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
07. czerwiec 2023 03:39