StoryEditordotacje

Nawet 300 tys. zł w ramach dotacji na odtworzenie składników gospodarstwa

17.05.2020., 11:05h
Od 7 maja rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem ASF, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Kiedy mija termin naboru wniosków na środki w ramach ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” i dla kogo przewidziana jest pomoc?


Termin przyjmowania wniosków mija 31 sierpnia.

Jest to pomoc przewidziana dla tych, którzy ponieśli straty w majątku gospodarstwa spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych:
  • powódź,
  • deszcz nawalny,
  • suszę,
  • przymrozki wiosenne,
  • ujemne skutki przezimowania,
  • obsunięcie się ziemi,
  • lawinę,
  • grad,
  • huragan,
  • uderzenie pioruna.
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Kiedy dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa?

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, czyli np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

W przypadku gospodarstw, które ucierpiały z tytułu suszy, o pomoc mogą starać się więc jedynie rolnicy posiadający plantacje trwałe, jeśli one ucierpiały. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat


Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat określa komisja powołana przez wojewodę.

Nawet do 300 tysięcy złotych dotacji dla rolników, którzy ponieśli straty

Natomiast w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu tego gospodarza. Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może ona przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowanych.

Dokument potwierdzający ubezpieczenie nie jest obowiązkowy

W tegorocznym naborze zrezygnowano z obowiązku dostarczania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie upraw od ryzyka wystąpienia zdarzenia losowego, które było przyczyną udzielenia pomocy. Poprzestano na zobowiązaniu do dostarczenia dokumentów potwierdzających objęcie upraw ubezpieczeniem obowiązkowym. Przepis ten będzie miał także zastosowanie do umów już zawartych. Rolnicy muszą mieć na uwadze, iż osobisty kontakt z pracownikami ARiMR jest jeszcze ograniczony.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 19:46