StoryEditorSusza

Rolnicy mogą opiniować plan przeciwdziałania skutkom suszy

30.09.2019., 13:09h
Rozpoczęły się konsultacje społeczne planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Jest to dokument przygotowywany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowywany na okres 6 lat (2021–2027).

Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział. Potrwają do 15 lutego przyszłego roku. W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski w czterech aspektach projektu. Są to:

  • analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
  • propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
  • propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
  • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Co zawiera "Plan przeciwdziałania skutkom suszy"?

Plan przeciwdziałania skutkom suszy został opracowany z uwzględnieniem podziału Polski na obszary dorzeczy – wyznaczono dziewięć obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Pregoły, Niemna, Dunaju, Świeżej, Banówki, Łaby oraz Dniestru. Łącznie w załączniku 1. do planu zestawiono 68 inwestycji, które w sposób bezpośredni przyczynią się do zwiększenia ilości magazynowanej wody na obszarach, na których zostaną zrealizowane. W najbliższych kilku latach objętych realizacją PPSS planowane jest m.in. wykonanie 19 zadań obejmujących budowę zbiorników. W ramach wykazu planowanych zadań figuruje 11 zadań obejmujących budowę jazów oraz 2 zadania z zakresu ich przebudowy. Ponadto lista inwestycji zawiera również 7 inwestycji z zakresu utrzymania poziomu wody w jeziorach oraz 4 inwestycje obejmujące budowę stopnia wodnego.

W podziale na poszczególne województwa liczba planowanych do realizacji inwestycji kształtuje się następująco: dolnośląskie – 5, kujawsko-pomorskie – 6 , lubelskie – 5, małopolskie – 1, mazowieckie – 4, podkarpackie – 3, podlaskie – 2 oraz pomorskie – 2, śląskie – 3, świętokrzyskie – 1, warmińsko-mazurskie – 6, wielkopolskie – 21 i zachodniopomorskie – 7. Na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego przewidziano 2 inwestycje, tj. na Narwi oraz zbiorniku Ruda.  

Jakie działania przeciwdziałające skutkom suszy ujęto w Planie?

W katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy przewidziano wiele skierowanych bezpośrednio do rolników. Jest to m.in. opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie, budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych. W katalogu uwzględniono też takie zadanie, jak zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych, wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych czy – oczekiwaną od lat przez rolników – budowę oraz przebudowę urządzeń melioracyjnych.

W PPSS zawarto też ambitny plan optymalizacji zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę rolniczą oraz zawierania umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków suszy rolniczej. Działanie ma polegać na usprawnieniu systemu ubezpieczeń dotowanych poprzez utworzenie jednolitej bazy danych dotyczącej suszy rolniczej, w której znajdą się informacje m.in. z IUNG, ARiMR, IMGW i innych podmiotów. Baza ma być udostępniona zakładom ubezpieczeń (w celu kalkulacji składek) oraz rolnikom (w celu oceny wiarygodności monitoringu). 

W bazie mają znaleźć się m.in. dane dotyczące rzeczywistych plonów na polach w odniesieniu do poszczególnych upraw i działek. W tym działaniu zakłada się też polepszenie i ujednolicenie metod szacowania suszy rolniczej przez zakłady ubezpieczeń. Metoda ta może w dalszym kroku zostać wykorzystana m.in. przez gminne komisje szacujące straty. Co ciekawe, PPSS zawiera propozycję nowej definicji suszy – jej monitoring nie ma być oparty wyłącznie na mierzeniu klimatycznego bilansu wodnego. 

Gdzie można zapoznać się PPSS i wyrazić swoją opinię?

Osoby chcące przyjrzeć się PPSS i wyrazić opinię na jego temat zachęcamy do odwiedzenia strony: www.stopsuszy.pl   

  

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 18:32