Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Kogo obejmuje ubezpieczenie OC rolników?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 13.04.2019r.

Od kilku lat płacę OC rolników. W związku z wystąpieniem szkody na terenie gospodarstwa złożyłem wniosek do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, ale bez skutku. Zakład odmówił wypłaty, twierdząc, że nie zostały spełnione przesłanki. Jaki zatem jest zakres tego ubezpieczenia? Kogo można zaliczyć do osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, gdy zakład ubezpieczeń ma swoją interpretację?

Artykuł 50 ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) określa, że z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę. Chodzi o szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Przepis stosuje się również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym. Dotyczy to pojazdów będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. 

r e k l a m a

Natomiast art. 51 wskazuje, że ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. 

A jak kwestie OC rolników rozstrzygają sądy?

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 3 listopada 2017 r. (sygn. akt: I ACa 605/17) orzekł, że szkoda wyrządzona przy ścinaniu drzewa na więźbę dachową domu mieszkalnego rolnika wznoszonego w jego gospodarstwie rolnym jest szkodą pozostającą w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Z kolei Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt: I ACa 1539/17) stwierdził, iż odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego oznacza, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody związane z inną sferą aktywności życiowej osoby ubezpieczonej niż działalność rolnicza czy też ze sferą jego życia prywatnego. Wymagane jest przy tym, by powstanie szkody pozostawało w związku funkcjonalnym z prowadzeniem gospodarstwa.

Natomiast w wyroku z dnia 14 lipca 2017 r. (sygn. akt: II CSK 806/16) Sąd Najwyższy stwierdził, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmująca szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego nie zależy od wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę (krzywdę) jedynie w przestrzennych granicach gospodarstwa rolnego objętego ubezpieczeniem OC. Decydujące znaczenie ma funkcjonalne powiązanie takiego zdarzenia z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 28 września 2017 r. (sygn. akt: I ACa 291/17) uznał, że do osób pozostających z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym należy zaliczyć osoby wspólnie z nim zamieszkujące i prowadzące takie gospodarstwo. O zaliczeniu decyduje więź majątkowa, a nie pokrewieństwo. O osobach takich można mówić, iż zaliczają się do kręgu domowników. Decydującym kryterium jest bowiem opisany w przepisie stan faktyczny, więź majątkowa, a nie stosunek wynikający z więzów krwi. Tak więc do osób tych może należeć także konkubent czy konkubina. Z drugiej jednak strony, do kategorii tej nie zalicza się nawet małżonka lub najbliższych krewnych, jeżeli w chwili wyrządzenia szkody nie pozostawali z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym.Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń

fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a