Podwójna składka w zgodzie z przepisami

Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 11.02.2018r.

Żona ma przyznaną emeryturę z ZUS i KRUS. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest to zgodne z prawem, że KRUS i ZUS odciągają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli nie, to gdzie należy się z tym zwrócić?

Pobieranie składki na ubezpieczenie zdrowotne od obu świadczeń emerytalnych wypłacanych Pana żonie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.


W myśl art. 82 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, składka opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 Ustawy ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód. Wówczas składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Stosownie zaś do tego przepisu, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. osoby pobierające emeryturę lub rentę, Zarówno ZUS, jak i KRUS mają zatem obowiązek obliczenia i pobrania z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Z tym że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Alicja Moroz

Partner serwisu