Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Zwrot dotacji dla młodego rolnika - czy można rozłożyć na raty należności wobec ARiMR?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 22.06.2017r.

Dostałem z ARiMR decyzję nakazującą zwrot premii dla młodego rolnika wraz z odsetkami. Nie jestem w stanie od razu zwrócić takiej sumy. Czy mogę ubiegać się o jej częściowe umorzenie lub przynajmniej rozłożenie na raty?

Umorzenie raczej nie wchodzi w grę, natomiast o rozłożenie należności na raty warto wystąpić do prezesa ARiMR. Możliwość taką przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach WPR. Jest ono wydane na podstawie art. 209 ust. 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia, umorzenie należności następuje z urzędu w całości lub w części tylko w przypadku jej całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek:

r e k l a m a 1. należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego, albo postępowanie upadłościowe umorzono w związku z brakiem majątku upadłego;
 2. dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiając ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiając przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym umorzenie,
 3. dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
 4. kwota należności nie przekracza wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 5. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;
 6. postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
Umarzane z urzędu są również należności nie wyższe od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote.

Odsetki są umarzane tylko wówczas, gdy zachodzą przesłanki dla umorzenia należności głównej. W Pana przypadku raczej tak nie jest, można więc liczyć tylko na rozłożenie na raty, co niewątpliwie ułatwiłoby Panu spłacenie długu wobec ARiMR. W myśl § 7 ww. rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi prezes agencji płatniczej, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze.
Wniosek, który wnosi się do Prezesa ARiMR powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres albo nazwę, siedzibę;
 • kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;
 • informację o aktualnej sytuacji majątkowej, w tym zobowiązaniach;
 • podanie przyczyn ubiegania się o odroczenie terminu spłaty należności, albo rozłożenie jej na raty;
 • proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.
Gdyby prezes ARiMR wydał decyzję odmowną, będzie Panu przysługiwać odwołanie do ministra rolnictwa, a następnie skarga do WSA.

Alicja Moroz

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a