Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Młody rolnik 2020 – terminy, punkty, kwota, wniosek

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
Młody rolnik 2020 – terminy, punkty, kwota, wniosek
Wiadomości Do
Data publikacji 20.05.2020r.

Od 3 czerwca ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków w naborze na dotacje „Młody rolnik 2020“ – a do uzyskania jest 150 tys. złotych dotacji. Za co są punkty? Jak można złożyć wniosek? Jaką kwotę rolnik będzie mieć do dyspozycji i na co ją wyda?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od środy 3 czerwca 2020 roku rozpoczyna nabór wniosków na dotacje dla młodych rolników, czyli dotacje z PROW 2014-2020 w poddziałaniu 6.1, czyli „Premia dla młodych rolników”.

r e k l a m a

 

Na jakich warunkach można uzyskać dotacje na Młodego rolnika w 2020 roku?

r e k l a m a

Zgodnie z prawem i wytycznymi ARiMR o dotacje dla młodego rolnika może ubiegać się osoba fizyczna i jest obywatelem jednego z państw UE, która spełnia następujące warunki:

 • wiek – w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i jednocześnie ma nie więcej niż 40 lat;
 • kwalifikacje zawodoweosoba ubiegająca się o dotacje musi posiadać również odpowiednie kwalifikacje zawodowe, czyli ma odpowiednie wykształcenie rolnicze lub wykształcenie oraz odpowiedni staż pracy w rolnictwie. W przypadku, kiedy kwalifikacje młodego rolnika są niewystarczające, może on ubiegać się o dotacje, o ile zobowiąże się uzupełnić swoje kwalifikacje w ciągu 3 lat od przyznania dotacji;
 • biznesplan – jednym z warunków otrzymania premii dla młodego rolnika jest przedłożenie w ARiMR odpowiedniego biznesplanu, który określi jak ma wyglądać rozwój gospodarstwa dzięki dotacji oraz jednocześnie rolnik zobowiąże się do zrealizowania tego biznesplanu w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • prowadzenie gospodarstwa – o premię dla młodego rolnika może ubiegać się osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha. Samodzielne prowadzenie gospodarstwa powinno nastąpić najpóźniej na dzień przed złożeniem wniosku o dotacje, ale nie wcześniej niż na 2 lata przed złożeniem wniosku;
 • brak dotacji i dopłat – o dotacje dla młodego rolnika, może starać się osoba, która przed dniem objęcia gospodarstwa nie posiadała zwierząt gospodarskich, nie była właścicielem gruntów rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha oraz nie występowała o przyznanie dopłat bezpośrednich czy dotacji dla rolników;
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa – młody rolnik musi się zobowiązać także, że w ciągu 9 miesięcy od przyznania decyzji o przyznaniu mu premii rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 150 tys. euro;
 • powierzchnia gospodarstwa – o dotacje dla młodego rolnika, może starać się osoba, która będzie prowadzić gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (10,95 ha) lub co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie o niższej średniej;
 • dotacje dla małżonków – w przypadku małżonków dotację dla młodych rolników przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

 

Kwota dotacji dla młodego rolnika płacona w dwóch ratach

Premia dla młodego rolnika wynosi 150 tys. złotych. Można z niej skorzystać tylko jeden raz.
Dotacja dla rolnika będzie wypłacana w dwóch ratach: 

 • I rata wynosi 120 tys. złotych, czyli 80% całej dotacji i zostanie wypłacona w ciągu 9 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu dotacji; 
 • II rata w kwocie 30 tys. złotych, czyli 20% całej dotacji zostanie wypłacone po realizacji przez młodego rolnika biznesplanu.

 

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji dla młodego rolnika?

Jak podkreśla ARiMR, rolnik, który otrzyma dotację dla młodych rolników musi całą kwotę premii przeznaczyć na działalność rolniczą. Co istotne, aż 70% dotacji, czyli co najmniej 105 tys. złotych musi być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Należy przy tym pamiętać, że inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dotacji
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn rolniczych, urządzeń czy wyposażenia
 • mogą dotyczyć inwestycji budowlanych, ale wyłącznie tych położonych na gruntach, które stanowią własność rolnika, ma on prawo do ich użytkowania wieczystego lub dzierżawi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od samorządu terytorialnego;

Warto także zwrócić uwagę, że dotacji NIE WOLNO przeznaczyć m.in. na działalność w zakresie:

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych oraz hodowli kotów rasowych.

 

Dotacje dla młodego rolnika – za co punkty?

Żeby gospodarz mógł uzyskać dotację dla młodych rolników, musi uzyskać co najmniej 8 punktów. O tym kto w pierwszy kolejności otrzyma premię dla młodego rolnika będzie decydować suma punktów uzyskanych przez wnioskodawców.

ARiMR podaje, że punkty będą przyznawane wg następujących kryteriów: 

 • powierzchnia użytków rolnych – do 7 punktów; 
 • kwalifikacje zawodowe – od 2 do 5 punktów; 
 • różnica wieku pomiędzy młodym rolnikiem a osobą przekazującą gospodarstwo lub część użytków rolnych na rzecz gospodarstwa młodego rolnika – 2 punkty, jeśli różnica wynosi od 15 do 25 lat oraz 4 punkty, jeśli różnica wieku wynosi powyżej 25 lat
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – do 5 punktów
 • inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą – 3 punkty
 • młody rolnik przejmie przynajmniej jedno gospodarstwo w całości – 3 punkty. 
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego – 2 punkty
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych – 1 punkt
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie – 1 punkt
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie – 1 punkt.

 

Do kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o dotacje dla młodego rolnika?

Wniosek o przyznanie premii dla młodego rolnika będzie można składać od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku w oddziałach regionalnych ARiMR.

Warto pamiętać, że w czasie trwania epidemii koronawirusa nie trzeba wniosków składać osobiście, tylko można to zrobić:

 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskie,
 • poprzez specjalną wrzutni, które znajdują się w placówkach ARiMR.

Sam wniosek, instrukcję jego wypełnienia, wzór do wypełnienia biznesplanu oraz niezbędne oświadczenia można pobrać tu:

Dokumenty do pobrania do dotacji dla młodego rolnika


Paweł Mikos
Fot. Paweł Mikos  

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a