Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dodatek węglowy dla kilku rodzin mieszkających w jednym domu. Jakie zasady?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dodatek węglowy dla kilku rodzin mieszkających w jednym domu. Jakie zasady?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 24.11.2022r.

Mieszkamy w jednym domu z rodzicami, oni na parterze, ja z rodziną na piętrze. Korzystamy z jednego źródła ciepła. W związku z tym w gminie powiedziano, że dodatek węglowy mogą dostać albo rodzice albo my. Teraz znowu słyszę, że możliwe jest przyznanie dwóch dodatków, ale podobno muszą być dwa adresy, co wymaga wydzielenia odrębnych lokali. Jak to przeprowadzić? Czy jest szansa, żeby zdążyć przed upływem terminu składania wniosków?

Kiedy więcej jak jedna rodzina zamieszkująca ten sam dom może otrzymać dodatek węglowy?

Nie musi Pan szybko przeprowadzać wyodrębnienia lokalu, ponieważ ostatnia uchwalona 27 października br. nowelizacja Ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dopuszcza możliwość otrzymania tego świadczenia przez więcej niż jedną rodzinę, mimo zamieszkiwania w jednym domu. Co do zasady, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

r e k l a m a

Kiedy wszystkie rodziny zamieszkujące ten sam adres otrzymają dodatek węglowy?

Jednak ostatnio został do niej dodany przepis, na mocy którego w sytuacji, gdy ten sam adres ma więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wszystkie one mogą otrzymać dodatek, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • zamieszkują w odrębnych lokalach,

  • źródła ogrzewania są oddzielne, ale może też być współdzielone,

  • w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnych adresów.

W takim przypadku rodzinie (osobie) zajmującej odrębny lokal w domu jednorodzinnym wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyzna dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeżeli wywiad ten potwierdzi spełnienie powyższych warunków.

Dodać należy, że Ustawa o dodatku węglowym nie zawiera definicji odrębnego lokalu. Można tu posiłkowo odwołać się do określenia samodzielnego lokalu mieszkalnego w Ustawie z 4 czerwca 1994 r. o własności lokali. Jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Na pewno podczas wywiadu środowiskowego będzie brane pod uwagę, czy lokale mają osobne wejścia, oddzielne kuchnie, łazienki, liczniki prądu, czy osobno składają deklaracje śmieciowe. To ostatnie miało być początkowo warunkiem przyznania dodatku węglowego, jednak zrezygnowano z niego.

Jak ustalić odrębną własność lokalu?

Jeśli zaś chodzi o ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu, to odbywa się to w trybie określonym we wspomnianej wyżej Ustawie o własności lokali. Art. 2 ust. 1a tej ustawy wymaga, aby było to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z pozwoleniem na budowę. Wymogu tego nie stosuje się jednak do budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą.

Ponadto odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania do budynków, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 11 lipca 2003 r.

Podstawowym dokumentem, jaki będzie potrzebny, jest zaświadczenie o samodzielności lokalu wydane przez starostę. Jest ono niezbędne dla dokonania czynności wydzielenia lokalu, jako samodzielnej nieruchomości lokalowej, z nieruchomości głównej. Wydzielenie lokalu jako odrębnej nieruchomości jest niezbędne do ustanowienia dla danego lokalu prawa odrębnej własności i jego wpisu do księgi wieczystej. Na odmowę wydania takiego zaświadczenia osobie zainteresowanej służy zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego

Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego. Do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Notariuszowi należy przedłożyć zaświadczenie starosty o samodzielności lokalu oraz zaznaczenie na rzucie właściwej kondygnacji budynku obejmujące lokal i pomieszczenia do niego przynależne i wyrys z operatu ewidencyjnego.

Alicja Moroz
fot. M. Czubak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a