Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jaka kara grozi rolnikowi, jeśli sprzeda ziemię w ciągu 5 lat od jego nabycia?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jaka kara grozi rolnikowi, jeśli sprzeda ziemię w ciągu 5 lat od jego nabycia?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 05.01.2023r.

Kupiłem grunty rolne na powiększenie gospodarstwa. Wiem, że przez 5 lat nie mogę ich sprzedać ani wydzierżawić. Co mi grozi, jeżeli się nie zastosuję do tych zakazów? Czy jest to w jakiś sposób sprawdzane?

Kto może skontrolować czy grunt rolny został sprzedany przed upływem wymaganego czasu?

Uprawnienia kontrolne w tym zakresie przysługują Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, stosownie do art. 8a ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (u.k.u.r.). Osoby upoważnione przez dyrektora generalnego KOWR do przeprowadzenia kontroli mają prawo do wstępu na teren nieruchomości rolnych kontrolowanych podmiotów i żądania związanych z przedmiotem kontroli pisemnych lub ustnych informacji i okazywania oraz udostępniania dokumentów. Przed podjęciem kontroli mają obowiązek okazać upoważnienie, ale nie muszą uprzedzać o przeprowadzeniu kontroli. Mogą m.in. sprawdzić, czy nabywca nieruchomości rolnej przestrzega obowiązków wynikających z art. 2b u.k.u.r.

r e k l a m a

Jak długo nabywca nieruchomości rolnej musi posiadać grunt nabyty?

Zgodnie z tym przepisem nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom bez zgody dyrektora generalnego KOWR, która może zostać wyrażona na wniosek nabywcy w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym.

Zawarcie notarialnej umowy przenoszącej własność lub posiadanie bez tej zgody jest raczej niemożliwe, gdyż notariusz nie powinien sporządzić takiej umowy. Gdyby jednak do tego doszło, to w świetle art. 9 ust. 1 u.k.u.r. umowa przenosząca własność będzie nieważna. W razie stwierdzenia zawarcia takiej umowy KOWR może wystąpić z powództwem o stwierdzenie jej nieważności.

Kiedy KOWR może wystąpić o nabycie nieruchomości rolnej?

Ponadto, w myśl art. 9 ust.  3 u.k.u.r., KOWR może wystąpić do sądu o nabycie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej okreś­lonej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości rolnej w ciągu 5 lat od nabycia:

  • nie podjął lub zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna,

  • oddał w posiadanie nabytą nieruchomość rolną bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a