Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy koło łowieckie może odmówić odszkodowania przez naruszenie zasad agrotechnicznych?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy koło łowieckie może odmówić odszkodowania przez naruszenie zasad agrotechnicznych?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 30.07.2021r.

Jelenie i sarny wyrządziły mi na wiosnę znaczne szkody w uprawie rzepaku ozimego. Koło łowieckie odmówiło mi wypłaty odszkodowania, ponieważ stwierdziło, że przyczyną złego stanu uprawy było ponadprzeciętne zachwaszczenie i porażenie roślin kiłą kapuścianą. Wniosłem odwołanie do nadleśniczego, ale podtrzymał decyzję koła. Czy warto walczyć z nimi w sądzie?

Kiedy odszkodowanie za szkody łowieckie nie przysługuje rolnikowi?

Trudno to ocenić bez dokładnej znajomości stanu plantacji. Zgodnie z art. 48 pkt 6 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, odszkodowanie nie przysługuje m.in. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

r e k l a m a

Jako przykłady zasad agrotechnicznych wskazuje się zasady dotyczące doboru klasy gruntu i prawidłowości lokalizacji uprawy z uwagi na jej charakter, zachowanie reguł dotyczących czasu i okresu wegetacji roślin, przygotowania gleby pod uprawę, ewentualnej konieczności nawadniania, rodzaju użytego materiału siewnego odpowiedniego dla uprawnianych roślin, nasłonecznienia czy użycia właściwego sprzętu rolniczego.

Czy każde naruszenie zasad agrotechnicznych będzie skutkowało brakiem odszkodowania?

r e k l a m a

Aby uznać naruszenie za rażące, musi ono mieć charakter zawiniony w sposób kwalifikowany. Innymi słowy nie każde naruszenie zasad agrotechnicznych będzie skutkowało wyłączeniem prawa do odszkodowania, a jedynie takie, które będzie wynikiem co najmniej rażącego niedbalstwa poszkodowanego ocenianego przy uwzględnieniu profesjonalnego wzorca staranności.

Czy każde odstępstwo od zasad agrotechnicznych jest z winy rolnika?

W wyroku z 11 października 2017 r. (sygn. akt: I ACa 71/17) Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że nie każde odstępstwo od wypracowanego optymalnego modelu uprawy danej rośliny może być uznane jako zawinione przez rolnika w stopniu kwalifikowanym. Jedynie wykazanie, że w danych warunkach rolnik mógł i powinien zachować się inaczej, a jego zachowanie stanowi rażące (zawinione) odstępstwo od zasad ogólnie przyjmowanych dla danej uprawy (zlekceważenie lub zawinioną nieznajomość wypracowanych w praktyce zasad zakładania uprawy), może wyłączać prawo do odszkodowania za szkody łowieckie zgodnie z art. 48 pkt 6 ustawy. Ciężar dowodu tych okoliczności spoczywa na pozwanym.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Natomiast działanie sprzeczne z zasadami wiedzy i techniki agrarnej, które nie zostanie uznane za rażące, ma wpływ na wysokość odszkodowania. Jeśli między naruszeniem a wysokością plonu zostanie wykazany związek przyczynowy, fakt ten może stanowić podstawę dla oceny wysokości szkody, ewentualnie ustalenia przyczynienia się poszkodowanego do zwiększenia szkody.

Alicja Moroz
fot. pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a