Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy Lasy Państwowe mogą skorzystać z prawa pierwokupu lasu prywatnego?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy Lasy Państwowe mogą skorzystać z prawa pierwokupu lasu prywatnego?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 16.09.2021r.

Mam zamiar sprzedać część lasu, a część darować siostrzeńcowi. Czy to prawda, że Lasom Państwowym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu takich gruntów?

Komu przysługuje prawo pierwokupu lasu?

Artykuł 37a ustawy o lasach wskazuje, że w przypadku sprzedaży gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako las przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu, Lasom Państwowym przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Podobnie dzieje się z gruntem przeznaczonym do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

r e k l a m a

Kto ustala równowartość pieniężną gruntu i w jakich sytuacjach się to stosuje?

Co więcej, jeżeli nabycie gruntu następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub jednostronnej czynności prawnej, Lasy Państwowe mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej. Jeżeli równo­wartość pieniężna nie wynika z treści czynności prawnej, Lasy Państwowe reprezentowane przez nadleśniczego ustalają ją w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli nabywcami są:

  • małżonek zbywcy,
  • krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuczęta lub teściowie) bez ograniczenia stopnia,
  • krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia (rodzeństwo i ich dzieci lub małżonkowie rodzeństwa i dzieci rodzeństwa małżonka),
  • osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • jednostka samorządu terytorialnego.

Kiedy mija termin pierwokupu?

Według art. 37c ustawy o lasach, prawo pierwokupu oraz prawo nabycia może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego odpowiednio zawiadomienia o treści umowy lub zawiadomienia o treści jednostronnej czynności prawnej.

Jeśli więc sprzeda Pan swoje grunty osobie nienależącej do kręgu osób, które wymieniono powyżej, Lasom Państwowym będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu. Nie dotyczy ono natomiast darowizny wykonanej na rzecz siostrzeńca.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a