StoryEditorOZE

Agroenergia 2021 - jakie dotacje dla rolników na fotowoltaikę i biogazownie?

19.10.2021., 11:10h
Od 1 października br. wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują wnioski na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła, w tym instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej. Tym samym program „Agroenergia” jest już w całości dostępny dla rolników. Przypomnijmy, iż od 20 lipca trwa nabór na biogazownie i małe elektrownie wodne, a prowadzi je bezpośrednio Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do kiedy można składać nabór wniosków?

Nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, pomp ciepła, instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej, czyli część 1. „Agroenergii”, potrwa do wyczerpania puli pieniędzy przewidzianej na ten cel. Z kolei rolnicy zainteresowani pomocą na budowę biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz małych elektrowni wodnych, a także powiązanych z nimi magazynów energii, czyli część 2. „Agroenergii”, mogą składać wnios­ki do 20 grudnia br., chyba że pieniądze zarezerwowane na tę część skończą się szybciej.

W przypadku części 1. dofinansowanie dotyczy instalacji o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, natomiast części 2. – nie większej niż 500 kW.

Warto dodać, iż budżet całego programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 roku, wynosi 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł). Nie są to zawrotne kwoty, dlatego też rolnicy, którzy planują skorzystać z tej pomocy, nie powinni się zbyt długo zastanawiać. Trzeba pamiętać tylko o jednym: najpierw trzeba inwestycję zgłosić do dofinansowania, czyli złożyć wniosek, a potem dopiero można ją realizować. Zainteresowani naborem z części 1. mogą śledzić informacje o naborach na stronach internetowych wojewódzkich funduszy.

Nie więcej niż 300 ha

W obu częściach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy będący zarówno osobami fizycznymi, jak i posiadający osobowość prawną, którzy są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych. Pod warunkiem że nie posiadają więcej niż 300 ha użytków rolnych i nie mniej niż 1 ha. Od rolników będących osobami fizycznymi wymaga się, aby co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prowadzili osobiście gospodarstwo rolne, a od rolników posiadających osobowość prawną – by minimum od roku przed złożeniem wniosku o wsparcie prowadzili działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Mikroinstalacje do 50 kW

Rolnicy, którzy chcą inwestować w mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe oraz pompy ciepła, mogą ubiegać się o dotacje na maksymalnym poziomie do 20% kosztów. Jeśli będą to instalacje o mocy większej niż 10 kW i nie większej niż 30 kW, dotacja wyniesie do 20% i nie więcej niż 15 tys. zł. W przypadku instalacji większych, tj. powyżej 30 kW do 50 kW włącznie, dotacja może wynieść do 25 tys. zł. Dla przedsięwzięć hybrydowych, tj. fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrownią wiatrową wraz z pompą ciepła sprzężonych w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie zainstalowanej mocy każdego urządzenia osobno. Stosuje się tutaj taki sam schemat wyliczenia dotacji (jak dla pojedynczych instalacji) oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dofinansowaniu podlegają instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW.

Należy uwzględnić fakt, iż przed złożeniem musi być przeprowadzony audyt energetyczny, który potwierdzi wnioskowany zakres przedsięwzięcia.

A co z magazynami energii? Tutaj stosuje się dotację na poziomie do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Ponadto magazyn energii musi być zintegrowany ze źródłem energii i realizowany łącznie z nim.

O tym trzeba pamiętać

Jak wskazano powyżej, rolnicy chcący otrzymać dofinansowanie z „Agroenergii” nie mogą rozpocząć inwestycji w OZE przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jak to rozumieć? Za rozpoczęcie inwestycji uważa się zamówienie lub zakup mikroinstalacji, pomp ciepła, instalacji hybrydowej oraz towarzyszących magazynów energii, a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

Dofinansowanie wypłacane jest natomiast w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji, czyli po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarciu umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym. Natomiast w przypadku przedsięwzięć dotyczących pomp ciepła, magazynów energii oraz systemów off grid (gromadzących energię i nieprzesyłających jej do sieci) – poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Po skorzystaniu z dotacji instalacje trzeba eksploatować we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych pieniędzy publicznych, chyba że była to pomoc, którą trzeba było zwrócić WFOŚiGW.

Biogazownie i elektrownie wodne

Pomoc na biogazownie oraz małe elektrownie wodne (część 2. „Agroenergii”) jest realizowana w formie datacji oraz pożyczki. W części 2. programu dofinansowanie w formie pożyczki może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych. Z kolei dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym w przypadku instalacji o mocy nie większej niż 150 kW nie może przekroczyć 1,8 mln zł, a maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany nie powinien być wyższy niż 30 tys. zł/kW. Wsparcie instalacji o mocy ponad 150 kW, ale nie większej niż 300 kW, wyniesie do 2,2 mln zł, jeśli koszt jednostkowy nie będzie wyższy niż 25 tys. zł/kW. Natomiast instalacja o mocy powyżej 300 kW do 500 kW włącznie może liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości 2,5 mln zł, jeśli koszt jednostkowy nie przekroczy 20 tys. zł/kW.

Towarzyszące instalacjom magazyny energii otrzymają wsparcie w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych. Podobnie jak w przypadku mikroinstalacji, warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze wspieranym źródłem energii.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 19:28