Canva
StoryEditorIZBY ROLNICZE

Ekoschematy: 7 pilnych zmian, których żądają rolnicy

01.12.2023., 15:30h
Rolnicy domagają się uproszczeń w ekoschematach i normach GAEC. W ocenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej nie z każdego miejsca da się wysłać zdjęcie geotagowane, a z ugorowania powinny być zwolnione gospodarstwa do 30 ha. Jakich jeszcze zmian oczekują rolnicy?

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej realizując wniosek z I Walnego Zgromadzenia VII kadencji, wnosi o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie uproszczeń w ekoschematach oraz zmian w zasadach warunkowości. Konieczność wprowadzenia uproszczeń wiąże się z regionalizacją, rozdrobnieniem działek rolnych, zróżnicowanymi warunkami gospodarowania na terenach nizinnych i pogórza.

Czego dotyczą proponowane przez Izbę zmiany?

Proponowane zmiany dotyczą:

1. Ekoschemat Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt.

Należy dopuścić realizację tego pakietu na obszarze całego kraju, bez różnicowania na obszary Natury 2000 i poza Naturą 2000. Chów i hodowla bydła nie różni się na Naturze 2000 i poza Naturą 2000, wiele gospodarstw nie skorzystało z tego Ekoschematu.

2. Ekoschemat - Przyoranie obornika

W dalszym ciągu na wsiach są bardzo słabe łącza internetowe, w związku z tym rekomendujemy możliwość wykazania praktyki wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin na podstawie oświadczeń rolnika. W gospodarstwach o dużym udziale roślin pastewnych i traw na gruntach ornych rekomendujemy możliwość skorzystania z rolnictwa węglowego bez wymogu minimalnej punktacji. Dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą proponujemy znieść górny limit na obsadę na TUZ i wprowadzić do liczenia obsady rośliny paszowe i trawy na gruntach ornych.

3. Ekoschemat związany z uprawą roślin miododajnych

Wnioskujemy by wprowadzić 2 rośliny rolnicze z popularnych ogólnodostępnych upraw roślin miododajnych, ponieważ obecne rośliny wpisane na listę są to rośliny ogrodowe trudno dostępne.

4. Łączenie ekoschematów z pakietami aktywnymi PRSK Z PROW 2014-2022

Rolnicy realizujący pakiet 1 powinni mieć możliwość skorzystania z ekoschematu międzyplony ozime w obrębie całego gospodarstwa, z wyłączeniem działek na których w danym roku wykonują praktykę dodatkową - międzyplon. Obecne przepisy nie pozwalają na realizację tego ekoschematu. Jedynie na działkach nie objętych płatnością z PRSK jest to możliwe (poza tymi zgłoszonymi w pierwszym roku zobowiązania). Jest to niesprawiedliwe, gdyż rolnik może dobrowolnie chcieć wysiać międzyplon i powinien mieć możliwość uzyskania dofinansowania do takiej powierzchni.

5. Łączenie ekoschematu międzyplony z uproszczonymi systemami uprawy (USU)

Łączenie tych praktyk jest wykonalne i rolnik powinien mieć możliwość uzyskania do tego płatności, a przynajmniej mieć możliwość zmiany. Zgodnie z obecnymi przepisami deklarując np. międzyplony po terminie "sankcyjnym", nie ma możliwości zmiany na inny ekoschemat (bo rolnik wybiera np. między międzyplonem a USU), a w przypadku, kiedy zmiany w planowanej strukturze zasiewów wynikają ze względów pogodowych, czy ekonomicznych - wymuszonych rynkiem, dostępnością nasion, czy innych, rolnik musi np. wycofać międzyplon, bo nie będzie w stanie zrealizować zaplanowanej praktyki, a w to miejsce nie może zadeklarować już innego ekoschematu (np. USU) i otrzymać za to płatności.

6. Dopuszczenie do wysiewu roślin bobowatych, grubonasiennych lub mieszanek z ich udziałem jako możliwa wsiewka w ramach ekoschematu Międzyplony ozime wsiewki śródpolne

7. Wprowadzenie zmian dla gospodarstw z zalesieniami PROW w ramach korzystania z ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

System liczy zalesienia jako grunty orne, co wymusza spełnienie różnych warunków i stanowi problem dla gospodarstwa przy spełnieniu minimum punktowego dla wejścia w ekoschematy np. gospodarstwo ma 20 ha zalesień, a pozostałych gruntów użytkowanych rolniczo - 5ha na których mógłby realizować wybrane praktyki - to minimum punktów na wejście w ekoschematy liczone jest od 25ha.

Warunokowość również do zmian

W warunkowości - proponujemy wprowadzić zmiany i odstępstwa następującej treści:

GAEC 6 - Norma dot. minimalnej pokrywy glebowej w newralgicznych okresach

Proponujemy zmniejszenie powierzchni utrzymania gleby pod okrywą jesienno-zimową albo wprowadzenie okresu jesiennego pod okrywą, jako spełnienie wymogu. Dziś mają problem gospodarstwa, które uprawiają rośliny późno „schodzące" z pola, jak buraki czy kukurydza, gdy tak jak w tym roku, kiedy aura nie sprzyja, żniwa przeciągają się w czasie- siew po kukurydzy jest już niemożliwy. W tym roku, ponadto gospodarstwa nastawione na produkcję kukurydzy będą miały problem ze spełnieniem wymogu.

GAEC 7 -Norma dotyczy zmianowania upraw.

1. Zwolnienie z dywersyfikacji gospodarstw do 30 ha

2. Uprawa główna do 70% GO.

GAEC 8 - Grunty nieprodukcyjne przeznaczane na ugorowanie:

1. Proponujemy stworzyć możliwość wprowadzania upraw z przeznaczeniem na biopaliwa i biogaz, do wykorzystania na opał w tym spalanie w piecach.

2. Wprowadzenie w gospodarstwie przy uprawie roślin strączkowych i motylkowatych oraz mieszanek traw z tymi roślinami w ramach 4% gruntów nieprodukcyjnych jako wymóg GAEC 8 w gospodarstwie rolnym ze współczynnikiem 1:1.

3. Limit zwolnień z GAEC 8 podnieść do 30 ha z uwagi na duże rozdrobnienie gospodarstw i jedynego źródła dochodu.

Wnioskujemy o zwolnienie gospodarstw ekologicznych z ugorowania, te gospodarstwa i tak już prowadzą proekologiczną produkcję chroniącą środowisko, a w przypadku ugorowania pozbawieni są dotacji ekologicznej, w związku z tym zaburza się równowagę związaną z walką z zachwaszczeniem. Proponujemy aby ugorowanie zostało na zasadach obowiązujących w tym roku, czyli możliwość ugoru z uprawą za którą nie dostajemy dopłaty, ale mamy możliwość zbioru rośliny, którą zasialiśmy i dzięki temu mamy jakikolwiek zysk z ugorowanych gruntów.

Wnioskujemy również o upublicznienie jasnych i czytelnych zasad sankcjonowania za niespełnienie poszczególnych norm związanych z warunkowością.

Pod powyższym podpisał się prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Ryszard Borys.

oprac. M. Czubak

fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 19:51