Aby rolnik mógł otrzymać pieniądze, np. na wymianę bram i docieplenie obory, musi udowonić, że ta inwestycja doprowadzi rocznie do spadku zapotrzebowania na energię końcową w budynku wyrażoną w kWh/m2 o minimum 30%Magdalena Szymańska
StoryEditorPIENIĄDZE DLA ROLNIKA

200 tys. zł na wymianę okien i bram. Jak dostać dotacje na termomodernizację budynków w gospodarstwie?

19.02.2024., 12:00h
Do 23 lutego Agencja prowadzi nabór wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” z PS 2023–2027. Wielu naszych Czytelników chciałoby skorzystać ze wsparcia w obszarze C – na inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych. Chcieliby wymienić m.in. okna, bramy w budynkach inwentarskich. Pytają o szczegóły dotacji, gdyż niewiadomych, jak się okazuje, jest sporo, a czasu na zebranie dokumentów mało.

Na jakie wydatki można przeznaczyć środki finansowe?

Do wzięcia jest 200 tys. zł, a refundacji podlega do 65% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się, jeżeli inwestycja dotyczy:

 • docieplenia ścian zewnętrznych, dachu lub stropu,
 • docieplenia podłóg,
 • zakupu okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych, świetlików dachowych,
 • zakupu kotłów na biomasę, z wyłączeniem kotłów do spalania słomy, instalacji do odzyskiwania ciepła, systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED, systemów monitoringu i zarządzania energią.

Z dotacji można rozliczyć również koszty transportu materiałów oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, a także koszty montażu oraz rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem że jest ona niezbędna do realizacji inwestycji. Podobnie jak w wielu unijnych działaniach, refundowane są także koszty ogólne, jednak tylko w części nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Wskaźniki i projekt

Pomoc przyznaje się, jeżeli w każdym z budynków lub budowli w gospodarstwie, w którym rolnik chce poczynić inwestycje, musi ona zapewnić redukcję wskaźników EK i EP o co najmniej 30%. Ponadto do wniosku musi być załączony projekt termomodernizacji. Z kolei koszty projektu termomodernizacji, audytu energetycznego oraz przygotowania pozostałej dokumentacji technicznej należą do kosztów ogólnych.

Za co przyznaje się punkty?

 • jeżeli wnioskodawca prowadził w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt w liczbie co najmniej 5 DJP – 4 punkty;
 • jeżeli wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – 2 punkty;
 • jeżeli inwestycja będzie realizowana na obszarach chronionych – 1 punkt;
 • jeżeli wnioskodawca jest młodym rolnikiem – 2 punkty;
 • jeżeli inwestycja będzie kompleksowa, czyli docieplenie budynków będzie połączone z montażem lub modernizacją instalacji do odzyskiwania ciepła z tych budynków lub instalacji centralnego ogrzewania lub źródłem ciepła w tym współpracującym z OZE lub kompleksową wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne w technologii LED – 3 punkty;
 • jeżeli zostaną zlikwidowane wszystkie źródła ciepła wykorzystujące kopalne paliwo stałe przez ich zezłomowanie i będą zastąpione kotłem na biomasę, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność – 2 punkty;
 • jeżeli w budynkach objętych dofinansowaniem wykorzystywany będzie system monitoringu i zarządzania energią – 1 punkt.

Dla wielu naszych Czytelników obce są pojęcia wskaźników EK i EP. Pierwszy z nich oznacza wartość rocznego zapotrzebowania na energię końcową w budynku wyrażoną w kWh/ m2, drugi natomiast wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w budynku wyrażoną w kWh/ m2. Oba wyliczane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Redukcja wskaźników EK i EP powinna wynikać z kolei z projektu termomodernizacji, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pomoc. Taki projekt, oprócz planowanej redukcji wskaźników EK i EP po zakończeniu inwestycji (które nie mogą być niższe niż 30%), powinien zawierać co najmniej:

 • plan zabudowy gospodarstwa wraz z rozmieszczeniem na nim istniejących budynków i budowli, w szczególności budynków, w których zostaną przeprowadzone termomodernizacja i usprawnienia instalacyjne;
 • opis techniczny obejmujący co najmniej: podstawę opracowania (np. posiadanej dokumentacji technicznej, dokumentacji architektoniczno-budowlanej, projekt inwentaryzacji stanu dotychczasowego budynku), świadectwo charakterystyki energetycznej przed realizacją inwestycji, zakres robót, zalecane materiały do wykonania termomodernizacji, planowane do montażu usprawnienia instalacyjne;
 • rysunki planowanych do wykonania robót budowlanych umożliwiające poprawne zweryfikowanie planowanego przedsięwzięcia, na realizację którego nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub projekty budowlane, w przypadku gdy są wymagane pozwolenia na budowę.

Komu zlecić wykonanie projektu termomodernizacji?

Projekt termomodernizacji powinien zostać sporządzony przez osobę uprawnioną, tj. wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 31 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jest on dostępny w Internecie. Problem polega jednak na tym, że ten wykaz zawiera jedynie imię i nazwisko takiej osoby, bez specyfiki lokalizacji. Jak więc rolnik ma do niej dotrzeć? Bardziej pomocna w tym względzie jest Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE) uruchomiona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poczet programu „Czyste powietrze”, która oprócz danych osobowych zawiera m.in. także obszar działalności danego eksperta. Ogólnopolską listę audytorów wraz z namiarami kontaktowymi prowadzi także na swojej stronie internetowej Zrzeszenie Audytorów Energetycznych z siedzibą w Warszawie.

Konieczne szkolenie z zakresu efektywności energetycznej gospodarstwa

Ponadto rolnicy, którzy wnios­kują o to wsparcie, muszą zobowiązać się do odbycia szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa. Mają na to czas do dnia złożenia wniosku o płatność. Ten natomiast składa się nie później niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. Jeśli rolnik odbył już takie szkolenie, jest ono ważne, pod warunkiem, że zostało wydane nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Odbycie szkolenia musi być udokumentowane zaświadczeniem bądź certyfikatem. W przypadku gdy nie będzie z niego jasno wynikało, że dotyczyło ono zagadnień związanych z efektywnością energetyczną gospodarstwa, do dokumentu należy dołączyć uwierzytelniony program szkolenia.

Podobnie jak w przypadku innych działań z II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, tak i tutaj zastosowano kryterium wyboru inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy podlegają ocenie według siedmiu kryteriów. Do pomocy zakwalifikują się te, które uzyskały co najmniej 6 punktów. Jak wygląda punktacja, przedstawiamy w ramce.

Teoretycznie, jeśli rolnik znajdzie doradcę, który mógłby mu przygotować wniosek o wsparcie, reszta powinna pójść już gładko. Praktyka wygląda jednak inaczej. Wielu naszych Czytelników skarży się, że sami doradcy często rozkładają ręce. Ogrom dokumentacji, jaki trzeba przygotować, by np. wymienić okna czy bramę w oborze, przerasta przyszłych inwestorów.

Jesteśmy ciekawi, ilu rolnikom uda się złożyć wnioski w tym obszarze oraz ilu pozytywnie przejdzie weryfikację i otrzyma płatność końcową. Statystyki zaprezentuje zapewne ARiMR. My natomiast czekamy na sygnały od naszych Czytelników – podzielcie się doświadczeniami z sięganiem po to wsparcie.

Magdalena Szymańska

fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 16:24