Premia dla młodego rolnika przesunięta. Kiedy rolnicy złożą wniosek do ARiMR?Canva/TPR
StoryEditorDotacje dla rolników

Premia dla młodego rolnika przesunięta. Kiedy rolnicy złożą wniosek do ARiMR?

01.06.2023., 16:30h
ARiMR przesuwa nabór wniosków na "Premię dla młodego rolnika". Kiedy będzie można ubiegać się o pieniądze? Ile można dostać i na co?

Premia dla młodego rolnika 2 miesiące później

Pod koniec marca ARiMR ogłosiła, że nabór wniosków na "Premię dla młodego rolnika" ruszy 30 czerwca 2023 roku i potrwa do 31 lipca 2023 roku. Ale to się zmieniło - Agencja zaktualizowała szczegółowy harmonogram naborów w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027. Okazuje się, że młodzi rolnicy będą mogli ubiegać się o pieniądze aż dwa miesiące później! Nabór ruszy 30 sierpnia i zakończy się 29 września 2023 roku.

Kto może otrzymać premię dla młodego rolnika?

Premię może otrzymać młody rolnik, mający nie więcej niż 40 lat, będący pełnoletnią osobą fizyczną, po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i który pracuje w tym gospodarstwie. Warunki dotyczące wieku muszą być spełnione w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jaką dotację może otrzymać młody rolnik?

Młody rolnik otrzyma premię w wysokości 200 000 zł. Będzie ona wypłacona w dwóch ratach.

Na co młody rolnik może wziąć premię?

W ramach inwestycji uwzględnia się przede wszystkim: 

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt niezbędnych do prowadzenia produkcji zwierzęcej,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży.

Pomoc może być przyznana, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 • powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);
 • przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji.
 • prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć osoba, która na tym etapie nie jest jeszcze właścicielem lub posiadaczem co najmniej 1 ha UR.

Harmonogram naborów w ramach Planu Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027

Poza "Młodym rolnikiem" w tym roku zostaną uruchomione także inne nabory - na dopłaty bezpośrednie i na interwencje o charakterze inwestycyjnym, współpracy i transferu wiedzy oraz cyfryzacji. Poniżej zaktualizowany przez ARiMR harmonogram. 

Dopłaty bezpośrednie/wsparcie obszarowe:

 • I.1 Podstawowe wsparcie dochodów - 15 marca -30 czerwca 2023 (7,761 mld zł)
 • I.2 Płatność redystrybucyjna - 15 marca -30 czerwca 2023 (1,902 mld zł)
 • I.3 Płatność dla młodych rolników - 15 marca -30 czerwca 2023 (204 mln zł)
 • I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy – 15 marca -30 czerwca 2023:
  • Obszary z roślinami miododajnymi (38 mln zł)
  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (2,67 mld zł)
  • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR (35 mln zł)
  • Biologiczna ochrona upraw (2 mln zł)
  • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (93 mln zł)
  • Dobrostan zwierząt (1,274 mld zł)
 • I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją –15 marca -30 czerwca 2023:
  • do krów (750 mln zł)
  • młodego bydła (849 mln zł)
  • owiec (23 mln zł)
  • kóz (1 mln zł)
  • buraków cukrowych (347 mln zł)
  • chmielu (4 mln zł)
  • lnu (2 mln zł)
  • konopi włóknistych (0,4 mln zł)
  • pomidorów (10 mln zł)
  • truskawek (48 mln zł)
  • ziemniaków skrobiowych (42 mln zł)
  • roślin pastewnych (82 mln zł)
  • roślin strączkowych na nasiona (304 mln zł)
 • I.8.1- I.8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca -30 czerwca 2023:
  • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (79 mln zł)
  • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (100 mln zł)
  • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (5 mln zł)
  • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (0,2 mln zł)
  • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (2 mln zł)
  • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (53 mln zł)
  • Bioróżnorodność na gruntach ornych (0,8 mln zł)
 • I.8.8 Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych - 15 marca -30 czerwca 2023 (0,8 mln zł)
 • I.8.11 Rolnictwo ekologiczne - 15 marca -30 czerwca 2023 (189 mln zł)
 • I.9 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) - 15 marca -30 czerwca 2023 (747 mln zł plus 673,7 mln zł z PROW)
 • I.10.11 Zalesianie gruntów rolnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (10 mln zł)
 • I.10.12 Tworzenie zadrzewień śródpolnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (5 mln zł)
 • I.10.13 Zakładanie systemów rolno-leśnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (5 mln zł)
 • I.10.14 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (11 mln zł)
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca - 30 czerwca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne - 15 marca - 30 czerwca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020) - 15 marca - 30 czerwca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2004-2006) - 1 czerwca - 15  lipca 2023 (budżet PROW)

Interwencje sektorowe: produkty pszczele

 • I.6.1 Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - 2 października-31 października 2023 (1 mln zł)
 • I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych - I termin: 3-18 kwietnia 2023 (24 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (20 mln zł)
 • I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi I termin: 3-18 kwietnia 2023 (14 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (15 mln zł)
 • I.6.4 Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej 2-31 października 2023 (3 mln zł)
 • I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół I termin: 3-18 kwietnia 2023 (9 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (8 mln zł)
 • I.6.6 Wsparcie naukowo-badawcze 2- 31 października 2023 (1 mln zł)
 • I.6.7 Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - 2- 31 października 2023 (0,3 mln zł)

Interwencje sektorowe: owoce i warzywa

Zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór.

 • I.7.1 Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw - 2-25 października 2023 
 • I.7.2 Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw - 2-25 października 2023
 • I.7.3 Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw - 2-25 października 2023
 • I.7.4 Wycofanie z rynku owoców i warzyw 2-25 października 2023
 • I.7.5 Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu - 2-25 października 2023
 • I.7.6 Badania i rozwój 2-25 października 2023

Inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych

 • I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej15 listopada-15 grudnia 2023 (1,263 mld zł)
 • I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF16 sierpnia-15 września (94 mln zł)
 • I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (dotacja wynosi 100 tys. zł lub 120 tys. zł w przypadku gospodarstwa ekologicznego) - 30 sierpnia-29 września 2023 (468 mln zł)
 • I.11 Premie dla młodych rolników - premia, o którą będą mogli starać się gospodarze wynosi 200 tys. zł. Zostanie wypłacona w dwóch ratach)- 30 sierpnia-29 września 2023 (811 mln zł)

Współpraca i rozwój lokalny

 • I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych 7-31 sierpnia 2023 (- zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór)
 • I.13.3 Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności27 listopada 2023-25 stycznia 2024 (174 mln zł)

Transfer wiedzy i doradztwa

 • I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników) - 30 czerwca-21 lipca 2023 (95 mln zł)
 • I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 1 Kompleksowe programy doradcze - beneficjent dedykowany) - 30 czerwca-21 lipca 2023 (618 mln zł)
 • I.14.3 Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych - beneficjent dedykowany) - 30 czerwca-21 lipca 2023 (13 mln zł)

Do pobrania: Harmonogram naborów wniosków w 2023 r. w ramach PS WPR na lata 2023 - 2027 - limity i terminy

Warto pamiętać, że cały czas trwa nabór wniosków z poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020. O jakie wsparcie można się starać, wyjaśniamy w artykule ARiMR podaje nowy harmonogram PROW. Kiedy najważniejsze dotacje dla rolników?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. kwiecień 2024 19:42