StoryEditorDotacje

Mój prąd 2020 – ostatnia szansa na wniosek o dotacje na panele fotowoltaiczne

09.12.2020., 19:12h
Jeszcze tylko do 18 grudnia 2020 roku można starać się o dotacje na panele fotowoltaicznej z programu „Mój prąd”. Kto może dostać dofinansowanie i jaka jest kwota dotacji? Na jakiej podstawie są tworzone listy rankingowe?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na dotacje w programie „Mój Prąd” dodatkowe 100 mln zł. Miliardowy budżet programu wyczerpał się bowiem 6 listopada. Z dotacji w tym roku będzie mogło skorzystać jeszcze 20 tys. osób. Program ma być kontynuowany także w przyszłym roku.

 

Kto może ubiegać się o dotacje z programu „Mój Prąd”?

Z „Mojego Prądu” może skorzystać osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji.

Oznacza to, iż w momencie złożenia wniosku o to dofinansowanie instalacja fotowoltaiczna musi być już zamontowana i podłączona przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej do licznika dwukierunkowego w Punkcie Poboru Energii (PPE). Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019 r. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

 

Do 5 tys. złotych dotacji na panele fotowoltaiczne na domu i nie tylko ale…

Co ważne: energia pochodząca z instalacji powinna służyć jedynie celom mieszkaniowym. Dla pozyskania dotacji nie ma jednak znaczenia, gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy itd.).

Dopłacie podlegają instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW. W ramach tego wsparcia uzyskuje się dopłatę w wysokości do 50% kosztu instalacji, maksymalnie 5000 zł. Obejmuje ona koszt zakupu paneli fotowoltaicznych inwertera, systemów mocujących, okablowania, montażu oraz niezbędnych zabezpieczeń.

 

Co się dzieję z dotacją z „Mojego Prądu”, jeśli dom zostanie sprzedany?

Warunkiem wypłaty pieniędzy jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez ministra energii. Program nie wymaga zabezpieczenia wierzytelności. Instalację trzeba eksploatować we wskazanej we wniosku lokalizacji, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Przepisy umożliwiają przepisanie budynku wraz z instalacją na nowego właściciela, czyli np. darowiznę lub sprzedaż, przed upływem wymaganego okresu. W takiej sytuacji trzeba jednak przenieść okres trwałości projektu na nowego nabywcę i poinformować o tym NFOŚiGW w formie pisemnej.

Panele fotowoltaiczne dofinansowane z „Mojego prądu” mogą być zamontowane na innym budynku, niż dom, ale energia z paneli może być wykorzystywana jedynie na cele mieszkaniowe 

Panele fotowoltaiczne dofinansowane z „Mojego prądu” mogą być zamontowane na innym budynku, niż dom, ale energia z paneli może być wykorzystywana jedynie na cele mieszkaniowe

 

 

Mój Prąd a ulgi i podatki – co wolno, a czego nie?

Dofinansowanie z „Mojego prądu” nie może łączyć się z innym wsparciem. Nie wolno więc wystąpić o nie osobie, która skorzystała już na tę instalację np. z programów gminnych, unijnych środków, kredytów na warunkach preferencyjnych w programie „Czyste powietrze”.

Nie ma przeszkód, aby o dotację w ramach programu „Mój Prąd” ubiegała się osoba, która zakupiła ją na kredyt udzielony na warunkach komercyjnych. Jeśli faktura została opłacona bezpośrednio przez bank, do wniosku o dotację załącza się potwierdzenie z banku o zapłaceniu faktury lub oświadczenie wykonawcy, że jego fakturę zapłacono w całości.

Dotację z programu „Mój prąd” można natomiast połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Udziału w programie „Mój prąd” nie wolno jednak łączyć z ulgą w podatku rolnym. To się wyklucza.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, iż dotacje udzielone z „Mojego prądu” korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych pieniędzy nie trzeba rozliczać z urzędem skarbowym.

 

Mój Prąd – lista rankingowa wniosków na podstawie punktów

Składane wnioski podlegają ocenie punktowej w skali od 1 do 4. Ocenia się nakłady inwestycyjne poniesione na 1 kW zainstalowanej mocy. Najwięcej punktów uzyskują wnioski, gdzie te nakłady wynoszą poniżej 6 tys. zł/1 kW, a najmniej, gdy są wyższe od 7 tys. zł/1 kW.

Punktacja nie wpływa na pomniejszenie dotacji. Przydzielane punkty pozwalają tworzyć ranking na dziennych listach przekazywanych do akceptacji ministra ds. energii. W przypadku wyczerpania dostępnego budżetu programu, wnioskodawcy z dolnych pozycji listy rankingowej mogą nie otrzymać dofinansowania.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dotacje na panele fotowoltaiczne?

O czym pamiętać składając wniosek, aby dofinansowanie się powiodło:

  • wniosek musi być złożony w terminie określonym w regulaminie naboru oraz na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie;
  • wniosek powinien być kompletny i prawidłowo podpisany, należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączyć wszystkie wymagane załączniki;
  • wnioskodawca powinien być osobą fizyczną wytwarzającą energię elektryczną na własne potrzeby;
  • należy dołączyć fakturę/faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej;
  • złożone zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii musi być opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

 

Gdzie i do kiedy można złożyć wniosek o dotacje z Mojego Prądu?

Ze względu na dużą liczbę wniosków złożonych w obecnym naborze (jest to drugi nabór), który trwa już od stycznia 2020 r. procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 4 miesięcy.

Wnioski można składać tylko i wyłącznie online poprzez stronę: mojprad.gov.pl i mamy na to czas do piątku 18 grudnia 2020 roku. Jednak Fundusz zapowiada, że już za kilka tygodni powinien ruszyć kolejny nabór wniosków na dotacje na panele fotowoltaiczne – Mój Prąd 2021. 

NFOŚiGW zastrzega, iż w przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia, wniosek jest odrzucany. W ponownym wezwaniu NFOŚiGW wyznacza termin na udzielenie odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Informacja o odrzuceniu wniosku jest przesyłana drogą mailową.

Informacji o programie udzielają doradcy energetyczni. Kontaktu do doradców należy szukać na stronie: doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierając województwo i przejść do zakładki kontakt.

 

dr Magdalena Szymańska

Fot. pixabay i dr Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 19:27