StoryEditorWiadomości rolnicze

Podatek dochodowy przy sprzedaży gospodarstwa

13.09.2016., 13:09h
Czy w przypadku sprzedaży gospodarstwa rolnego osobie, która będzie prowadziła dalej działalność rolniczą, będę musiał płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Według art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Dotyczy to sytuacji, gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jeżeli nabył Pan grunty tworzące gospodarstwo rolne ponad 5 lat temu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, to nie ma obowiązku podatkowego. Natomiast jeżeli nie minęło jeszcze 5 lat, nie ma obowiązku uiszczania podatku, gdy spełnione są określone warunki.

Mianowicie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Przy czym zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji gospodarstwa rolnego, stosuje się definicję z ustawy o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne uważa się tutaj obszar gruntów (sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Chodzi o obszar, który stanowi własność lub znajduje się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 3 listopada 2015 r. (sygnatura akt: I SA/Gd 1090/15) orzekł, że z art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. wynika, że zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych objęte są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pod warunkiem że w związku ze sprzedażą nieruchomości te nie utracą charakteru rolnego. Zatem konieczne jest ustalenie, czy sprzedana nieruchomość wchodziła w skład gospodarstwa rolnego i czy w związku ze sprzedażą nie utraciła charakteru rolnego. Zdaniem sądu pojęcie utraty charakteru rolnego gruntów należy odnieść do działań faktycznych, tj. faktycznego przekształcenia sposobu użytkowania gruntów podlegających sprzedaży, łączącego się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu, decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości bądź inne okoliczności związane z daną transakcją.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 23:02