arch./Mapprojekt/Canva
StoryEditorporady prawne

Kontrola ARiMR na miejscu w gospodarstwie: jakie uprawnienia ma kontroler?

04.03.2024., 18:00h
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMdr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Mam pytanie o zasady kontroli przez pracowników ARiMR w odniesieniu do płatności do celów zrównoważoności. Czy mogę zażądać upoważnienia od kontrolera? Jakie działania może on podejmować? Jakie mam prawa jako kontrolowany?

Kto może wykonywać kontrole w gospodarstwie?

Kwestie te reguluje art.  103 ustawy z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023–2027. Wskazuje on, że czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu są wykonywane przez kontrolujących posiadających imienne upoważnienie do ich wykonywania wydane przez podmiot kontrolujący będący odpowiednio:

 • agencją płatniczą,
 • właściwym podmiotem wdrażającym
 • lub instytucją pośredniczącą
 • lub instytucją zarządzającą.

Z artykułu dowiesz się:

 • Gdzie szukać informacji o tym, kto na zlecenie ARiMR wykonuje kontrole?
 • Jakie uprawnienia ma kontrolujący?
 • Co musi się znaleźć w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli?
 • Kto może wykonywać kontrole w gospodarstwie?

Co musi się znaleźć w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli?

Ponadto przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie kontrolowanemu, jeżeli jest on obecny podczas kontroli na miejscu. Imienne upoważnienie zawiera oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia, imię i nazwisko, miejsce wykonywania czynności kontrolnych i ich zakres, okres ważności upoważnienia, podstawę prawną ich wykonania oraz podpis wydającego upoważnienie.

image
KONTROLE NA GRANICY

Pierwsze efekty kontroli na granicy. Kilkadziesiąt ton malin i nasion cofnięte na Ukrainę

Jakie uprawnienia ma kontrolujący?

Kontrolujący mają prawo do:

 • wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc;
 • dostępu do zwierząt;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
 • wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz ich zabezpieczenia;
 • sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli,
 • pobierania próbek do badań;
 • żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

Gdzie szukać informacji o tym, kto na zlecenie ARiMR wykonuje kontrole?

Informacje na temat firm przeprowadzających kontrole na zlecenie ARiMR w poszczególnych województwach można znaleźć na stronie internetowej Agencji.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM

fot. arch./Mapprojekt/Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. kwiecień 2024 14:33