StoryEditorWiadomości rolnicze

GAEC 9, czyli kogo dotyczy zakaz przekształcania trwałych użytków zielonych?

07.02.2023., 09:02h
Rząd zaczyna wprowadzać szczegóły nowej unijnej polityki rolnej w ramach normy GAEC9. Chodzi o zakazanie przekształcania lub orania trwałych użytków zielonych uznanych za wrażliwe środowiskowo.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia „w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym”. Obowiązek uchwalenia takich przepisów wynika z procedowanej właśnie przez Sejm ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zakaz będzie obejmował użytki zielone na obszarach Natura 2000

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu wynikają z potrzeby wdrożenia przepisów w zakresie normy GAEC 9, mówiącej o zakazie przekształcania lub orania trwałych użytków zielonych wyznaczonych jako trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym na obszarach należących do sieci Natura 2000.

Załącznikiem do rozporządzenia jest długa lista zaktualizowanych obszarów chronionych, przez wskazanie poszczególnych numerów działek ewidencyjnych, na których się znajdują.

 - Na wskazanych w projektowanym rozporządzeniu trwałych użytkach zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym obowiązywać będzie zakaz zaorywania lub przekształcania. Pod pojęciem zakazu przekształcania rozumie się m.in. zaorywanie, zamianę na inne użytki rolne, zalesianie, zabudowę lub eksploatację torfu i kruszyw – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Chronić obszary cenne dla różnorodności biologicznej

Trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym objęte zakazem zaorywania lub przekształcania wyznaczane będą po raz kolejny. Obszary wyznaczone projektowanym rozporządzeniem położone są na obszarach Natura 2000, na których obowiązują już wymogi dotyczące ekstensywnego użytkowania oraz zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony.

W dotychczasowym stanie prawnym materia objęta projektem procedowanego rozporządzenia była regulowana przepisami unijnego rozporządzenia, zgodnie z którym za trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym należało rozumieć trwałe użytki zielone wartościowe pod względem środowiskowym, które wymagają ochrony, ze względu na swoje walory i korzyści dla różnorodności biologicznej. Był to komponent płatności bezpośrednich – płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, zwany „płatnością za zazielenienie”.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2023 r.

wk
fot. envato.elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2024 02:26