r e k l a m a

Partner serwisu

W jaki sposób obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 12.07.2017r.

Dostaję rentę rolniczą, z której komornik potrąca mi zaległe alimenty. Mieszkam sam. Na rękę dostaję niecałe 500 zł. Zwróciłem się do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie zasiłku, ponieważ brakuje mi pieniędzy na leki. Dostałem decyzję odmowną. Ośrodek doliczył mi bowiem do dochodu działkę rolną o powierzchni 1,30 ha. Nie użytkuję tej działki, bo wydzierżawiłem ją sąsiadowi. Nie uzyskuję z niej żadnego dochodu. Dzierżawca nie płaci mi czynszu, dostarcza mi tylko ziemniaki i mleko. Czy ośrodek postąpił prawidłowo?

Sposób ustalenia dochodu Pana przez ośrodek pomocy społecznej jest zgodny z obowiązującymi przepisami – stosowny do treści art. 8 ust. 9 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Według tych przepisów, w przypadku gospodarstw rolnych przyjmuje się tzw. ryczałtowy tryb ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego. Jest on wyliczany jako wartość dochodu odpowiadającego powierzchni gospodarstwa z uwzględnieniem liczby hektarów przeliczeniowych i kwoty dochodu ustalanej dla 1 ha. Obecnie wynosi ona miesięcznie 288 zł. Bez znaczenia dla ustalenia tego dochodu pozostaje okoliczność, że osoba oddała gospodarstwo w dzierżawę oraz fakt, że dzierżawca nie płaci czynszu. Takie stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych.

r e k l a m aWojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 30 lipca 2013 r., (sygn. akt: II SA/Bk 350/13) stwierdził, że art. 8 ust. 9 ww. ustawy zakłada swego rodzaju fikcję prawną nakazującą przyjęcie ryczałtowego dochodu z gospodarstwa rolnego, do którego strona posiada tytuł prawny. Przeliczenia dokonuje się wówczas, gdy stronie służy jakikolwiek tytuł prawny do gospodarstwa, niezależnie od tego czy dochody są osiągane, czy obiektywnie można je osiągnąć.

Jeśli miesięczny dochód Pana jako osoby samotnie gospodarującej przekroczył 634 zł, zasiłek okresowy ani celowy nie mógł być przyznany. Należy jednak dodać, że w myśl art. 41 Ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Jest to jednak świadczenie o charakterze wyjątkowym, związanym z nadzwyczajnymi okolicznościami.

Alicja Moroz

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a