Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy darowizna krów własnemu synowi podlega opodatkowaniu?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy darowizna krów własnemu synowi podlega opodatkowaniu?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 30.04.2021r.

Przekazałem synowi w darowiźnie część gospodarstwa, grunt i 11 sztuk bydła: 8 młodych zwierząt oraz 3 jałówki. Wszystkie te zwierzęta pochodzą z mojej hodowli. Syn jest rolnikiem ryczałtowym, ja jestem VAT-owcem. W biurze rachunkowym radzą mi, abym wystawił faktury synowi za darowane zwierzęta i rozliczył z tego podatek VAT. Czy muszę to robić, skoro zwierzęta nie były zakupione, a więc nie rozliczałem z nich podatku VAT?

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. W szczególności chodzi tutaj o:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny.

r e k l a m a

Czy przekazanie synowi cieląt podlega opodatkowaniu?

W interpretacji indywidualnej (IBPP1/443-390/13/LSz) z 1 sierpnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że przekazanie w darowiźnie synowi cieląt pochodzących z własnego chowu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z tego powodu, że rolnik poniósł wydatki na inseminację krów. Była to czynność odpłatna, udokumentowana fakturą VAT. Rolnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej odpłatną inseminację krów, z których pochodzą cielęta przekazane w darowiźnie synowi. Nie ponosił natomiast żadnych innych wydatków udokumentowanych fakturami VAT. Cielęta były bowiem karmione mlekiem matki.

W dacie dokonania darowizny cieląt obowiązywało nieco inne brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Wynikało z niego, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatna czynność z nią zrównana po spełnieniu warunków zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jeżeli przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu. Darowizna nie podlegałaby opodatkowaniu tylko wówczas, gdyby podatnikowi nie przysługiwało to prawo.

Co to jest nabycie towarów w świetle prawa?

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że nabycie towarów odczytywać należy również w kontekście ich wytworzenia, bowiem wytwarzać znaczy fabrykować, produkować, przetwarzać, robić, sporządzać, czyli robić coś z czegoś. Obecnie w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jest mowa zarówno o nabyciu, jak i wytworzeniu.

Odmienne stanowisko zajął natomiast w podobnej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej (ILPP2/4512-1-173/15-4/JK) z 28 maja 2015 r.

Interpretacja dotyczyła sytuacji, gdy rolnik przekazał synowi w formie darowizny 10 ha gruntów ornych i 60 sztuk bydła (30 sztuk krów mlecznych i 30 sztuk młodego bydła – jałowizny). Nie przysługiwało mu wcześniej w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia towarów – zwierząt. Przekazane zwierzęta pochodziły z własnego chowu gospodarskiego.

r e k l a m a

Jakie przesłanki spełnia darowizna zwierząt na rzecz syna?

Powołując się na przytoczone wyżej przepisy ustawy o VAT, organ skarbowy uznał, że darowizna zwierząt dokonana przez rolnika na rzecz syna nie spełnia przesłanek do uznania jej za dostawę towaru, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy. Właścicielowi zwierząt nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu, wytworzeniu towarów (zwierząt), a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Jeżeli zatem przy hodowli bydła nie poniósł Pan żadnych wydatków dokumentowanych fakturami VAT i nie korzystał Pan z prawa do odliczenia podatków, wystawianie faktur synowi wydaje się zbędne. Dla pewności warto jednak wystąpić do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji podatkowej. Wskazówki, jak to zrobić, można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-podatkowa-interpretacje-indywidualna.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a