Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje do 200 tys. zł na Rolniczy Handel Detaliczny. Na co można wydać?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje do 200 tys. zł na Rolniczy Handel Detaliczny. Na co można wydać?
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolników
Data publikacji 15.11.2021r.

Od 30 listopada oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski od rolników, którzy chcą rozwinąć rolniczy handel detaliczny albo planują rozpocząć prowadzenie takiej działalności. W porównaniu z poprzednimi naborami w tym dofinansowanie jest wyższe o 100 tys. zł i wynosi 200 tys. zł. Wśród kosztów, jakie można rozliczyć, znalazły się też środki transportu.

Pół miliona na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” potrwa do 29 grudnia br. Oprócz tych zajmujących się rolniczym handlem detalicznym (RHD) w tym naborze o dofinansowanie mogą ubiegać się także rolnicy, którzy zdecydują się na przetwarzanie produktów rolnych, zakładając działalność gospodarczą. Dla nich wsparcie się nie zmieniło i wynosi maksymalnie 500 tys. zł.

r e k l a m a

Dla ubezpieczonych w KRUS

Dofinansowanie w obu przypadkach wynosi 50%. Nie można wystąpić o pomoc niższą niż 10 tys. zł. Katalog kosztów, jakie można sfinansować wsparciem, jest szeroki. Poszczególne koszty podajemy w ramce. Od tego naboru o wsparcie na przetwarzanie i konserwowanie mięsa mogą starać się też rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw, czyli tzw. rzeźnie rolnicze. Ponadto katalog działalności objętych wsparciem rozszerzono o produkcję herbat ziołowych.

Kto może ubiegać się o wsparcie do RHD?

O wsparcie do RHD może wystąpić rolnik lub jego małżonek, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, czyli nie pracuje na umowę, która powoduje wyłączenie go z rolniczego ubezpieczenia społecznego. Podobnie jest w przypadku wsparcia na założenie firmy zajmującej się przetwarzaniem żywności. Tutaj do kręgu osób, które mogą wystąpić o wsparcie, zalicza się ponadto ubezpieczonego w KRUS domownika rolnika.

r e k l a m a

Za co można zdobyć punkty przy wnioskach na RHD?

O tym, czy planowana inwestycja zostanie zaakceptowana, decyduje biznesplan.

Aby zakwalifikować się do wsparcia, należy uzyskać minimum 4 punkty.

Zdobywa się je za:

  • bycie młodym rolnikiem (3 pkt),
  • innowacyjność (5 pkt),
  • wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu (5 pkt),
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt),
  • działalność w zakresie przetwarzania wybranych produktów rolnych w ramach RHD (2 pkt)
  • lub prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt),
  • a także operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).

Punkty za innowacyjność otrzyma rolnik, który rozpoczyna coś nowego i będzie w każdym przypadku wprowadzał nowy produkt, proces lub technologię. Jeśli rolnik prowadzi już RHD, dostanie punkty za innowacyjność jedynie w sytuacji, gdy udowodni, że w planowanej inwestycji przeważają koszty innowacyjności.

Koszty związane z realizacją zaplanowanej inwestycji można ponosić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogły być ponoszone od 1 stycznia 2014 roku. Tak więc jeśli rolnik posiada już jakieś pozwolenia, zezwolenia, które oczywiście są jeszcze ważne, może rozliczyć koszt ich uzyskania, zachowując zasadę, że koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10% wszystkich kosztów. Kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub wpisów do odpowiednich rejestrów są wymagane na etapie składania wnios­ku o płatność. Termin zakończenia realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność końcową mija 30 czerwca 2025 roku.

Artykuł ukazał się w "Tygodniku Poradniku Rolniczym" nr 45/2021 na str. 11.

Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

<p>Jakie wydatki kwalifikują się do wsparcia?</p>

Do kosztów, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się trzy grupy kosztów oraz koszty ogólne (przygotowania dokumentacji technicznej). W pierwszej znajdują się koszty zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do:

magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania produkcją lub magazynowaniem,

oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania produkcją, lub magazynowaniem,

wyposażenia niezbędnego do przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych (tylko RHD).

Druga grupa kosztów obejmuje koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

– pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

– pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania żywności (tylko RHD).

Trzecia grupa kosztów jest nowością i obejmuje zakup środków transportu:

niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania,

służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju,

wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych,

w postaci cystern, silosów, chłodni i izoterm przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a