Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie będzie wsparcie dla producentów świń w Krajowym Planie Strategicznym?

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jakie będzie wsparcie dla producentów świń w Krajowym Planie Strategicznym?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 02.01.2022r.

Jakie mechanizmy wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej będą funkcjonowały w ramach Krajowego Planu Strategicznego?

W projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 planowane jest kilka działań wspierających sektor produkcji trzody chlewnej.

r e k l a m a

100 tys. zł na bioasekurację

Jak tłumaczy Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa, w odpowiedzi na interpelację posłanki Koalicji Obywatelskiej Joanny Jaśkowiak, pomoc będzie udzielana m.in. w ramach interwencji "Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF". Będzie to kontynuacja wsparcia udzielanego rolnikom w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze” z PROW 2014-2020. 

r e k l a m a

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń na poziomie, co najmniej 50 sztuk lub świń ras rodzimych objętych programami ochrony zasobów genetycznych. W przypadku chowu lub hodowli świń ras rodzimych i świń czystych ras nie będzie obowiązywał warunek dotyczący liczby świń w stadzie. 

Zakłada się, że maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na realizację inwestycji służących bioasekuracji nie przekroczy 100 tys. zł., zaś intensywność pomocy wyniesie: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 80% ustalonych stawek. 

Wsparcie inwestycji pro środowiskowych w gospodarstwach utrzymujących świnie 

Poza tym producenci rolni zajmujący się chowem lub hodowlą świń będą mogli ubiegać się o pomoc z programów: 

Wideo - Rolnik zamknięty w więzieniu na święta. Żegnała go zapłakana żona

Idź do wideo

  • "Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu" na inwestycje ograniczające presję produkcji rolnej na zasoby środowiska naturalnego i klimatu (przykładowo na inwestycje związane z przechowywaniem nawozów naturalnych oraz wentylacją budynków inwentarskich), 
  • "Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej", na wyposażenie gospodarstw w mikroinstalacje produkujące energię z wody lub biogazu rolniczego, systemy odzyskiwania ciepła wydalanego z budynków inwentarskich oraz systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej. 

1 335 zł za zachowanie rodzimych rasy świni

W projekcie Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 przewidziano również interwencję „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”, która będzie w dużej mierze kontynuacją obecnie wdrażanego w ramach Działania rolno-środowiskowoklimatycznego (DRŚK) PROW 2014-2020 Pakietu 7.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Płacisz tylko

477,00 zł SPRAWDŹ

Celem tej interwencji ma być zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich poprzez wsparcie hodowli ras zachowawczych, m. in. świń. Pomoc przyznawana będzie rolnikom realizującym programy ochrony zasobów genetycznych, które są kierowane przez Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. 

W przypadku świń wsparciem będą objęte świnie rasy puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra. Zobowiązania podjęte w ramach ww. interwencji trwają 5 lat, a płatność będzie wypłacana corocznie w formie zryczałtowanej, wg stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowych kosztów. Planowana stawka płatności do sztuki zwierzęcia wynosi 1 335 zł. Wsparcie będzie przyznawane zarówno do samic jak i samców. 

Ekoschematy dla producentów świń

W Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 planuje się kontynuację wsparcia w zakresie dobrostanu zwierząt - w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt. Będzie to wsparcie do loch i tuczników. Hodowcy świń, którzy przystąpią do realizacji tego ekoschematu będą mogli otrzymać wsparcie finansowe stanowiące rekompensatę poniesionych kosztów i utraconych dochodów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów dobrostanowych w zakresie dostępnej powierzchni bytowej. 

Stawkę płatności dla loch wyliczono na poziomie 335 zł/szt., a dla tuczników na poziomie - 30 zł/szt. 

Inne działania w Planie Strategicznym, z których mogą skorzystać producenci trzody chlewnej

W Planie Strategicznym WPR kontynuowane również będzie wsparcie ryczałtowe na tworzenie organizacji producentów i grup producentów rolnych. W ramach tej interwencji o wsparcie będą mogli się ubiegać rolnicy, którzy podejmą współpracę, utworzą przedsiębiorstwo i uzyska ono status grupy lub organizacji producentów. Ze środków będzie można realizować działania, które będą miały na celu wzmocnienie pozycji rynkowej rolników, pozycji konkurencyjnej ich gospodarstw i tym samym pozwolić na ich utrzymanie się na rynku i rozwój. 

Z kolei w interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność (dotacje)” oraz „Rozwój małych gospodarstw” nie przewiduje się odrębnego wsparcia dla producentów trzody chlewnej. Ale mogą oni skorzystać z pomocy na inwestycje pozwalające, m.in. na wzrost efektywności czynników wytwórczych, w tym produkcji zwierzęcej, w sposób zrównoważony

Ponadto, jak zaznacza wiceminister rolnictwa, inwestycje dotyczące produkcji prosiąt stanowią jedno z kryteriów wyboru, które są brane pod uwagę w ukierunkowywaniu pomocy na realizację celu interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność”.

oprac. Kamila Szałaj, fot. Dominika Stancelewska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a