Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnicy mogą dorobić więcej do emerytury i renty. Ile?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Rolnicy mogą dorobić więcej do emerytury i renty. Ile?
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 16.06.2022r.

Od 1 czerwca obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych pobieranych również z KRUS. Nie dotyczą one osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, który wynosi dla kobiety 60 lat, a dla mężczyzny 65. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Kto może dorobić?

Obejmują natomiast emeryta lub rencistę, którzy mają ustalone prawo do wcześniejszej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej, który osiąga przychody z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to również przychodów uzyskiwanych z pracy za granicą. Warto zaznaczyć, iż na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

r e k l a m a

Zawieszenie świadczeń przy przekroczeniu kwoty

Emerytura lub renta ulegają zawieszeniu lub zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty, obliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Od 1 czerwca wynosi ono 6235,22 zł.

Jeśli zatem osiągane przez emeryta lub rencistę przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 4364,70 zł, otrzyma on świadczenie w dotychczasowej wysokości.

Natomiast jeśli jego przychody będą wyższe niż 4364,7 zł, ale nie przekroczą 8105,80 zł (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), część uzupełniająca zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia, tj. 691,94 zł oraz 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Osoby, które osiągną przychód powyżej 8105,80 zł, zostaną pozbawione części uzupełniającej rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

Na zawieszenie i zmniejszenie emerytury lub renty rolniczej nie mają wpływu dochody z działalności rolniczej, jednakże fakt niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej decyduje o zawieszeniu lub ograniczeniu wysokości części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej. Przepisy w sprawie emerytur rolniczych dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal prowadzą działalność rolniczą są jednak w trakcie zmian na korzyść prowadzących gospodarstwa.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red. / M. Czubak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a