Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

W jaki sposób ustalany jest dochód rolnika do zasiłku rodzinnego?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
W jaki sposób ustalany jest dochód rolnika do zasiłku rodzinnego?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 08.03.2021r.

W ubiegłym roku składaliśmy wniosek o zasiłek rodzinny. Nie otrzymaliśmy go, ponieważ mieliśmy za dużo ziemi i przekroczyliśmy próg dochodu. Przepisaliśmy więc część ziemi na jedno z dzieci. Gdy chcieliśmy złożyć wniosek o zasiłek w tym roku, poinformowano nas, że również nie otrzymamy zasiłku, ponieważ pod uwagę brany jest także dochód sprzed dwóch lat. Czy faktycznie?

Co jest brane pod uwagę w przypadku ustalania zasiłku?

W przypadku złożenia wniosku na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2020 do 31 października 2021 r. bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w 2019 r., uwzględniając zmiany w sytuacji finansowej danej rodziny. Artykuł 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa, że zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł. Natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – gdy dochód na osobę nie przekracza 764 zł.

r e k l a m a

Jak ustala się dochód członka rodziny?

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa, że dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c. Przykładowo w sytuacji utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Co  wlicza się do dochodu gospodarstwa?

Według art. 5 ust. 8 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Główny Urząd Statystyczny. Ustęp 8a art. 5 wskazuje, że ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

  • oddanej w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
  • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty z unijnych funduszy.

W świetle ust. 8b, ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8a, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy (art. 5 ust 8c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a