Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

W OSM Grodzisk Mazowiecki cena skupu mleka wzrosła o 22 grosze r/r

Ireneusz Oleszczyński
Kategoria: Polskie mleko
W OSM Grodzisk Mazowiecki cena skupu mleka wzrosła o 22 grosze r/r
Polskie mleko Spółdzielnie mleczarskie
Data publikacji 05.07.2022r.

W 2021 r. skupiła ona ok. 23 mln litrów, zaś zysk wyniósł ok. 1,7 ml zł netto. Owa spółdzielnia jest uznanym producentem wysokiej jakości mozzarelli. Za drogiej dla wielkich sieci handlowych, jednak sprzedaje się bez problemów.

Ta spółdzielnia oznacza pewność i stabilność

W czwartek 23 czerwca br. w siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grodzisku Mazowieckim odbyło się zebranie przedstawicieli. Tegoroczne zebranie tradycyjnie poprowadził Wojciech Walczak – przewodniczący rady nadzorczej. Na sekretarza wybrano: Wojciecha Szymańczaka, a asesorów: Wiolettę Zylbert i Andrzeja Grzesiaka. W komisji mandatowo-skrutacyjnej zasiedli: Adam Strefling – przewodniczący, Wojciech Malesa – sekretarz, Roman Tybor – członek. Do komisji wnioskowej weszli: Marzena Włodarczyk – przewodnicząca, Zbigniew Brzozowski – sekretarz, Piotr Stępień – członek.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Tadeusz Maliborski – starszy rewident związku, Krzysztof Wróblewski – redaktor naczelny "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

r e k l a m a

Niestabilny 2021 rok

Sprawozdanie zarządu z działalności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grodzisku Mazowieckim za 2021 r. złożył Tadeusz Proczek – prezes zarządu. W swoim wystąpieniu powiedział m.in.

Rok 2021 był drugim rokiem pandemii koronowirusa COVID-19 w Polsce i na świecie. Nie miał jednak tak negatywnego wpływu na branżę mleczarską jak w pierwszym roku. Uogólniając, należy stwierdzić, że był to rok niestabilny, szczególnie druga połowa – powiedział na wstępie prezes grodziskiej mleczarni.

 • Pamiątkowe zdjęcie największych producentów mleka OSM Grodzisk Mazowiecki

Systematyczny wzrost cen surowców powodował ciągłe podwyżki wartości opakowań, palet oraz pozostałych materiałów niezbędnych do produkcji wyrobów gotowych – dodał. – Każda nowa dostawa była w wyższej cenie – przykład: europaleta drewniana na początku roku kosztowała 25 zł/szt., na koniec 80, a nawet 90 zł/szt. – wzrost ceny o 350 proc. Tego wzrostu kosztów produkcji nie dało się bezpośrednio przełożyć na wyższe ceny naszych wyrobów szczególnie w sieciach handlowych, które w większości są z obcym kapitałem. Podobna sytuacja dotknęła naszych członków - producentów mleka, gdyż nastąpił lawinowy wzrost kosztów wszystkich środków do produkcji mleka tj.: pasz, komponentów paszowych, środków myjących i dezynfekujących, nawozów sztucznych, środków ochrony itp. To powodowało, że producenci mleka domagali się wyższej ceny za dostarczony surowiec. Uzyskanie nowych wyższych cen u naszych odbiorców, chociaż nie zawsze satysfakcjonujących, wyższe ceny tłuszczu mlecznego oraz mleka przerzutowego pozwolił na systematyczne podnoszenie ceny surowca kupowanego od naszych członków. Należy podkreślić, że regularny w drugiej połowie roku wzrost cen surowca nie zwiększył dochodowości oraz poprawił opłacalności produkcji mleka u naszych członków, gdyż tak jak wspomniałem, koszty produkcji mleka również bardzo wzrosły. W okresie sprawozdawczym spółdzielnia skupiła i przerobiła ok. 23 l mleka. W 2021 r. do spółdzielni mleko dostarczało 269 dostawców (w 2020 r. – 285). W porównaniu do poprzedniego roku ubyło 16 dostawców, tj. 5,95%. Średnio na jednego dostawcę przypada 73 511 l mleka w rocznie.

Uczestnicy zebrania przedstawicieli OSM Grodzisk mazowiecki

 • Uczestnicy zebrania przedstawicieli OSM Grodzisk Mazowiecki

Ponad 45 mln zł przychodu OSM w Grodzisku Mazowieckim

Przychód ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług w 2021 r. wyniósł ponad 45 mln zł. Dziękuję członkom ustępującej rady nadzorczej za dobrą owocną, konstruktywną współpracę w rozstrzyganiu bieżących spraw spółdzielni. Zaś nowo wybranej radzie życzę sukcesów w rozwoju spółdzielni dla dobra jej członków. Za pośrednictwem Szanownych Delegatów składam podziękowanie wszystkim producentom mleka związanym z naszą spółdzielnia za ciężką pracę całych rodzin nie zawsze przynoszącą zadowalające efekty ekonomiczne. Dziękuję też wszystkim pracownikom za ich oddanie i trud włożony w realizację zadań w skupie mleka, produkcji wyrobów mleczarskich oraz sprzedaży wyrobów – powiedział na zakończenie Tadeusz Proczek.

Podczas badania sprawozdania finansowego spółdzielni nie stwierdzono zagrożenia kontynuacji działalności. Podsumowując ocenę, biegli stwierdzili, że sprawozdanie finansowe OSM w Grodzisku Mazowieckim, w którym bilans zamyka się sumą po stronie aktywów i pasywów, wynoszącą 28 389 473,36 zł, a rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto 1 687 563,81 zł jest prawidłowe, rzetelne i może być zatwierdzone na Walnym Zebraniu Przedstawicieli – stwierdził biegły rewident Tadeusz Maliborski.

Tadeusz Maliborski - starszy rewident w KZSM

 • Tadeusz Maliborski - starszy rewident w KZSM
Tadeusz Proczek - prezes zarządu Okręgowej Społdzielni Mleczarskiej w Grodzisku Mazowieckim
 • Tadeusz Proczek - prezes zarządu Okręgowej Społdzielni Mleczarskiej w Grodzisku Mazowieckim
 • Od lewej: Andrzej Grzesiak, Wioletta Zylbert, Wojciech Walczak, Waldemar Broś, Wojciech Szymańczak

r e k l a m a

Spółdzielnia w Grodzisku zwiększyła przychody o ponad 21%

Następnie głos zabrał Waldemar Broś – prezes KZSM.

Sytuację OSM Grodzisk Mazowiecki oceniam bardzo dobrze. Przemawiają za tym oczywiste fakty - spółdzielnia zwiększyła przychody o ponad 21 procent, gdy w skali kraju wzrosły one zaledwie o 14,5 proc. W 2021 r. płacono dobrą cenę w skupie, która zbliżyła się do średniej krajowej i w porównaniu do 2020 r. wzrosła o 22 grosze/l. Grodziską spółdzielnię, którą zaliczamy do średnio-małych bardzo wysoko należy ocenić pod względem poziomu inwestycji. Zainwestowano ok. 4 mln zł. Osiągnęła ona również bardzo dobry zysk, dysponuje wysokim funduszem własnym, w tym bardzo wysokim funduszem zasobowym, który gwarantuje stabilność spółdzielni. Kolejnym elementem na plus jest ciągła praca nad poprawą jakości oferowanych produktów. Osiągnięto to dzięki inwestycjom w nowoczesne maszyny, urządzenia i technologie. Inwestycje te zwiększą i tak dużą rozpoznawalność produkowanych w Grodzisku Mazowieckim wysokiej jakości wyrobów. Tego typu małe spółdzielnie były, są i będą potrzebne.

Sprawozdanie rady nadzorczej OSM w Grodzisku Mazowieckim wygłosił jej przewodniczący Wojciech Walczak, który powiedział:

W 2021 r. rada nadzorcza odbyła 4 posiedzenia, podczas których omawiała tematy bieżące z działalności spółdzielni, jak również podejmowała uchwały w sprawach spółdzielni. Na każdym posiedzeniu rady, zarząd informował o wynikach działalności spółdzielni uzyskiwanych w danym kwartale w sferze skupu, przetwórstwa i handlu artykułami mleczarskimi. Na posiedzeniu 12 maja br. rada zapoznała się z raportem badania sprawozdania finansowego za rok 2021 przeprowadzonych przez KZSM. Jak poinformował biegły rewident uczestniczący w posiedzeniu rady nadzorczej, sprawozdanie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Rachunkowości oraz stosownie do przepisów wynikających z Prawa Spółdzielczego i Statusu Spółdzielni. W imieniu własnym i wszystkich delegatów składam podziękowania wszystkim członkom rady nadzorczej w kończącej się kadencji, a prezesowi zarządu, wszystkim pracownikom i producentom mleka za sumienną pracę. Składam gratulacje nowo wybranej radzie nadzorczej i życzę sukcesów w rozwoju spółdzielni i satysfakcji z pełnionej funkcji. Biorąc pod uwagę całokształt działalności, pozytywną opinię biegłego rewidenta rada nadzorcza wnosi do zebrania przedstawicieli o udzielenie absolutorium prezesowi zarządu Tadeuszowi Proczkowi.

Polscy producenci mleka mogą podzielić los producentów wieprzowiny?

Kilka zdań do uczestników zebrania przedstawicieli powiedział Krzysztof Wróblewski – redaktor naczelny TPR.

Bardzo się cieszę, że grodziska spółdzielnia rozwija się stabilnie, wskaźniki ekonomiczne są bardzo dobre, a jeśli przeliczymy je na litry skupionego i przerobionego mleka, zysk jest wręcz astronomiczny. Zarówno prezes Broś, jak i prezes Proczek wspominali o teczkowych firmach skupujących mleko. Obawiam się, że jeśli nadal będą one działać na rynku mleka, to może się źle skończyć dla polskiego mleczarstwa. Bo producenci mleka zostaną odcięci od przetwórstwa, jak to miało miejsce na rynku wieprzowiny. Czy tak się ma stać z polskim mlekiem? Czy mamy zostać importerem netto produktów mleczarskich? – pytał Krzysztof Wróblewski.

Krzysztof Wróblewski - redaktor naczelny "Tygodnika Poradnika Rolniczego

 • Krzysztof Wróblewski - redaktor naczelny "Tygodnika Poradnika Rolniczego
Waldemar Broś - prezes KZSM Zw. Rew.
 • Waldemar Broś - prezes KZSM Zw. Rew.

Na zakończenie jednogłośnie przegłosowano wszystkie uchwały walnego zgromadzenia, w tym o udzieleniu Tadeuszowi Proczkowi absolutorium. Serdecznie gratulujemy. Na zakończenie prezes Tadeusz Proczek zapowiedział skromnie przynajmniej 5 groszową podwyżkę ceny skupu mleka. Z tego co wiemy, a mamy bardzo dobre wiadomości, owa podwyżka osiągnie pułap 8 groszy na każdym litrze mleka w klasie ekstra. W tym miejscu trzeba dodać że w 2021 r. ponad 99 procent całości skupu mleka spełniało wymogi klasy ekstra.

Podczas zebrania przedstawicieli wręczono pamiątkowe puchary i dyplomy 10 największym producentom mleka OSM Grodzisk Mazowiecki. Oto ich lista (Imię i nazwisko - Ilość dostarczonego mleka)

 1. Wojciech Malesa - 868 843
 2. Marek Bielak - 602 488
 3. Grzegorz Streflig - 590 959
 4. Jan Kucharczyk - 502 116
 5. Agata Jackowska - 481 915
 6. Andrzej Grzesiak - 469 715
 7. Jacek Świercz - 390 673
 8. Konrad Deptuła - 336 573
 9. 9. Jan Borkowski - 326 035
 10. 10. Michał Dębkowski - 324 332

Ireneusz Oleszczyński
Zdjęcia: Ireneusz Oleszczyński

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 27/2022 na str. 52. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a