StoryEditorPieniądze dla rolnika

Dofinansowanie dla grup producentów - jakie warunki trzeba spełnić?

11.11.2017., 16:11h
Do 28 grudnia 2017 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie dla grup producentów. O wsparcie mogą ubiegać się grupy uznane od 1 stycznia 2014 r.
Z unijnej pomocy nie będą mogły skorzystać grupy utworzone przez producentów drobiu oraz owoców i warzyw. Dofinansowanie jest wykluczone również dla tych grup, których członkowie byli lub są w grupie utworzonej ze względu na ten sam produkt i skorzystali już kiedyś z unijnego dofinansowania. Chodzi o PROW 2004–2006, 2007–2013 oraz 2014–2020.

Najpierw uznanie

Przed wystąpieniem o wsparcie grupa musi dopełnić kilku formalności. Po pierwsze, uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Po drugie, złożyć wniosek o uznanie za grupę producentów rolnych. Obecnie składa się go w biurze regionalnym ARiMR (przed dniem 1 września 2017 r. wnioski o uznanie przyjmowała ARR). Do wniosku o uznanie grupa powinna dołączyć plan biznesowy. Po trzecie, zadeklarować realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomoc finansowa jest dostępna dla grup składających się wyłącznie z osób fizycznych. Każdy jej członek powinien zajmować się wytwarzaniem produktu lub grupy produktów, ze względu na które uznano grupę. Dla młodych rolników, członków grupy roślinnej, ważna może okazać się informacja, iż wsparcie uzyska grupa, w której każdemu z jej członków przyznano płatności bezpośrednie w roku uznania lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat go poprzedzających. Gdy rolnik jest członkiem grupy z produkcją zwierzęcą, każdy z członków musiał posiadać i zgłosić te zwierzęta do rejestru przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy.

Policz punkty

O kolejności przysługiwania pomocy na działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kilku kryteriów wyboru. Punkty przyznaje się za zorganizowanie w formie spółdzielni (3 punkty). Trzy punkty otrzymają także grupy nastawione na produkty rolnictwa ekologicznego, miód naturalny lub inne produkty pszczele albo szyszki chmielowe. Punktowana (3 punkty) jest także produkcja świń, bydła, owiec lub kóz żywych oraz mięsa z tych zwierząt. W przypadku owiec i kóz może to być również produkcja skór i wełny. Trzy punkty otrzymają także grupy zajmujące się uprawą roślin (w plonie głównym) z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego. Warto zwrócić uwagę, iż nie jest punktowana grupa utworzona ze względu na produkcję zbóż, roślin okopowych i rzepaku, chyba że rośliny te będą wykorzystywane na cele energetyczne lub techniczne.


Preferowane są grupy składające się z minimum 10 członków. Taka grupa otrzymuje 4 punkty, a za każdego kolejnego członka kolejne 0,2 punktu. Trzy punkty może otrzymać grupa, jeśli każdy z jej członków ubezpieczył dobrowolnie minimum 50% produkcji, ze względu na którą uznano grupę. Polisa musi jednak być ważna przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Grupa może otrzymać punkty (1–3) również wtedy, gdy jej siedziba znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym. Ten wskaźnik jest oceniany według danych GUS pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., w przedziale obszarowym 1–15.

Najwięcej punktów (po 5) przyznaje się grupom, jeżeli w planie biznesowym zaplanowały inwestycje innowacyjne albo służące ochronie środowiska. Za innowacyjne uważa się takie, które wprowadzają nowe, odmienne od obecnie stosowanych zasady produkcji, procesy lub technologie. Z kolei za służące ochronie środowiska inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt lub technologie ograniczające niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub też rozwiązania ograniczające zużycie wody lub energii.Jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo co najmniej jedną osobę niepełnosprawną, przyznaje się 2 punkty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa uzyskała co najmniej 3 punkty.


Liczy się sprzedaż

Wysokość pomocy stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom spoza grupy.

Wsparcie wynosi:
  1. w pierwszym roku – 10% przychodów netto,
  2. w drugim roku – 8% przychodów netto,
  3. w trzecim roku – 6% przychodów netto,
  4. w czwartym roku – 5% przychodów netto,
  5. w piątym roku – 4% przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Nie uwzględnia się sprzedaży zachodzącej nie tylko pomiędzy członkami grupy, ale także współmałżonkiem jej członka oraz podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się powiązania między członkiem lub jego małżonkiem, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 25% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

W ubiegłorocznym naborze pozytywnie weryfikację przeszły 133 złożone wnioski.

Magdalena Szymańska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 10:00