StoryEditorPieniądze dla rolnika

Jak uzyskać dotację na biogazownię rolniczą?

25.03.2023., 08:03h
Uruchomiony w styczniu program „Energia dla wsi”, oprócz instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz elektrowni wodnych, oferuje również wsparcie inwestycji w biogazownie rolnicze. W pierwszej odsłonie programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania puli. W tym roku na cały program zarezerwowano 100 mln zł.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą korzystać rolnicy, istniejące spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami oraz powstające spółdzielnie energetyczne.

Program ma być realizowany do 2030 roku, umowy będą podpisywane do 2028. Przeznaczono na niego łącznie 1 mld zł. Wsparcie obejmuje dotacje i pożyczki. Mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie.

Rolnik i spółdzielnia - jakie obostrzenia dla jednych i drugich?

Za rolnika na potrzeby tego programu uznaje się osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę prawną, która prowadzi gospodarstwo rolne położone w ramach zabudowy zagrodowej lub dział specjalny produkcji rolnej przez minimum 12 miesięcy. O wsparcie może starać się także rolnik będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą, jeśli instalacja OZE miałaby służyć prowadzeniu działalności gospodarczej obejmującej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

W przypadku powstających spółdzielni energetycznych chodzi o spółdzielnie powstałe na bazie Prawa spółdzielczego lub spółdzielnię rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie biogazu i równoważenie zapotrzebowania biogazu i ciepła wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków.

Rolnik może ubiegać się o wsparcie instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW i nie większej niż 1 MW oraz cieplnej powyżej 30 kW i nie większej niż 3 MW.

Natomiast jeśli inwestycje realizuje istniejąca spółdzielnia energetyczna, jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, wsparciem obejmuje się budowę instalacji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW i nie większej niż 10 MW oraz cieplnej powyżej 30 kW i nie większej niż 30 MW.

Najpierw wniosek, dopiero później inwestycja

Co ważne: inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które sprawi, że realizacja inwestycji będzie nieodwracalna.

Za podjęcie robót budowlanych uznaje się rozpoczęcie budowy. Rozpoczęciem inwestycji nie jest zakup gruntów oraz podjęcie prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i wykonywanie wstępnych studiów wykonalności.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do wniosku o pomoc trzeba załączyć m.in.:

 • nakaz płatniczy podatku rolnego,
 • historię podstawowego rachunku bankowego za okres bieżący (od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzającą osiągnięte wpływy i wydatki,
 • metodykę wyliczania redukcji dwutlenku węgla,
 • uproszczony schemat technologiczny całego projektu,
 • dokumenty potwierdzające uzyskane dopłaty w ramach prowadzonego gospodarstwa,
 • udokumentowanie źródeł finansowania,
 • studium wykonalności,
 • model finansowy projektu,
 • udokumentowanie zbytu energii elektrycznej lub – w przypadku gdy cała energia elektryczna będzie zużywana na cele własne wnioskodawcy – oświadczenie,
 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

Dotacja i pożyczka na warunkach preferencyjnych albo rynkowych

Zarówno rolnik, jak i spółdzielnia mogą wnioskować o:

 • dotację do 45% kosztów kwalifikowanych i pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • dotację do 45% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych.

W sytuacji gdyby rolnik, spółdzielnia lub jej członek spełniali definicję mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, maksymalny poziom dotacji do biogazowni może zostać zwiększony o 20 punktów procentowych, a średniego przedsiębiorcy – o 10 punktów procentowych. Kwota dotacji nie może przekroczyć 20 mln zł.

Pożyczka jest udzielona na warunkach preferencyjnych albo rynkowych. Oprocentowanie preferencyjnej pożyczki jest równe: WIBOR 3M + 50 pb (0,5%), nie mniej niż 1,5% w skali roku. Natomiast w przypadku pożyczki na warunkach rynkowych oprocentowanie zależy od stopy referencyjnej (do 8 września br. wynosi ona 6,75%). Pożyczka preferencyjna jest zaliczana do pomocy publicznej, a ta na warunkowych już nie. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata przypada na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę pieniędzy. Pożyczka może być udzielona na maksymalnie 15 lat. Lata te liczy się od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Rolnik może liczyć na karencję w spłacie rat kapitałowych. Nie może być ona jednak dłuższa niż 12 miesięcy od zakończenia inwestycji. Okres karencji liczy się od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red. / P. Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 14:19