Pieniądze dla rolnikówCanva
StoryEditorDopłaty

Dodatkowe 200 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń zwierząt. Jakie stawki na świnie i krowy?

06.12.2023., 11:00h
Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczenia od ryzyka wystąpienie chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich. Jak wynika projektu legislacyjnego, fundusze zostaną pozyskane z Planu Strategicznego. Hodowcy, jakich zwierząt otrzymają wsparcie?

Wsparcie do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich ma wystarczyć na dofinansowanie dla 29 tys. hodowców:

 • świń,
 • bydła,
 • owiec,
 • kóz,
 • koni,
 • drobiu.

Pieniądze dla rolników do ubezpieczeń

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt, za którego stworzenie odpowiada stary skład rządu. Jak wynika z nazwy, jest to rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pieniędzy w ramach zarządzania ryzykiem w postaci wkładów finansowych do składek z systemów ubezpieczeń z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Które składki ubezpieczeń są objęte aktualnie dotacjami?

W ramach aktualnie obowiązującego systemu ubezpieczeń dopłaty z budżetu państwa są stosowane do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od ryzyka strat spowodowanych wystąpieniem:

 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • w wyniku uboju z konieczności na skutek wystąpienia powyższych zjawisk atmosferycznych.

Poza tym ze środków PROW 2014-2020 dotacjami do końca 2025 r. objęte są składki ubezpieczenia od ryzyka straty dochodów w produkcji zwierzęcej spowodowanych wystąpieniem choroby zwierząt wywołanych Salmonellą.

Do tej pory dotacjami nie były objęte dopłaty do składek ubezpieczenia produkcji zwierzęcej od ryzyka strat w produkcji spowodowanego wystąpieniem pozostałych zakaźnych chorób zwierząt.

W jakim celu wprowadzane są dopłaty do ubezpieczeń zwierząt?

Projekt ustawy, w którym przewidziano dopłaty do ubezpieczenia zwierząt, ma na celu zachęcenie rolników do zwiększenia odpowiedzialności u hodowców w zakresie konieczności stosowania działań bioasekuracyjnych i naprawczych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Wymogi w zakresie bioasekuracji stawiane przez zakłady ubezpieczeń producentom umożliwią zmniejszenie zagrożenia wystąpienia chorób. Jednoczenie zastosowanie dopłat do składek ubezpieczeniowych zachęci producentów do korzystania z tego rodzaju instrumentu wsparcia.

Ile wyniosą stawki refundacji składek na ubezpieczenie zwierząt?

Jak wynika z projektu ustawy, refundacja ma być równa 70% składki ubezpieczenia świń, bydła, owiec, kóz, koni, drobiu od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt i będzie dotyczyć chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wynoszące powyżej 20% sumy ubezpieczenia, jeżeli:

 • dopłaty do składek nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;
 • odszkodowanie będzie wypłacane w przypadku, gdy straty wynoszą ponad 20% średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat z okresu pięciu poprzednich lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, określonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu albo deklarowanej wielkości produkcji ubezpieczenia wyrażonej w złotych jako iloczyn liczby świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu, określonej przez hodowcę i potwierdzonej przez powiatowego lekarza weterynarii i średniej masy ciała zwierzęcia albo ilości średniej liczby jaj od jednej sztuki drobiu nieśnego określonej w załączniku do rozporządzenia, oraz średniej ceny skupu z trzech kolejnych poprzedzających lat w dostępnych danych statystycznych.

W celu ułatwienia ustalenia deklarowanej średniej wielkości produkcji producentów rolnych nie posiadających danych rachunkowych w rozporządzeniu określono następujące średnie masy ciała poszczególnych gatunków ubezpieczanych zwierząt.

image

Tabela 1, rolnictwo, wiadomości rolnicze

FOTO: WK

image

Tabela 1, rolnictwo, wiadomości rolnicze

FOTO: WK

Średnia roczna liczba jaj od jednej sztuki drobiu nieśnego została ustalona na 219 sztuk.

Którym rolnikom zostanie wypłacona pomoc?

Pomoc może być przyznana producentowi rolnemu, który w umowie ubezpieczenia ubezpieczy produkcję zwierzęcą od chorób w ilości:

 • co najmniej 1000 szt. kurcząt rzeźnych,
 • co najmniej 1000 szt. gęsi lub kaczek rzeźnych,
 • co najmniej 1000 szt. indyków rzeźnych,
 • co najmniej 1000 szt. drobiu nieśnego,
 • co najmniej 4 szt. bydła domowego (Bos taurus) lub owiec domowych (Ovis aries), lub kóz domowych (Capra hircus), lub koni domowych (Equus caballus),
 • co najmniej 14 świń (Sus scrofa).

Na jakich zasadach będzie wypłacana pomoc do ubezpieczenia zwierząt?

Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy na rachunek rolnika wskazany przez niego w ewidencji producentów. Terminy składania elektronicznych wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane przez ARiMR dwa razy w roku na 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków.

image
ARiMR odmawia rolnikom dopłat

Dopłaty do zbóż i rzepaku: ARiMR wysyła rolnikom odmowy. Jak to tłumaczy?

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 22:09