StoryEditorUprawa

Koszenie i wypas międzyplonów możliwy, ale...

02.10.2023., 11:00h
W związku z suszą rolniczą samorząd rolniczy zapytał resort rolnictwa, czy rolnicy mogą skosić rośliny utrzymywane w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Jaka była odpowiedź?

Z odpowiedzi wynika, że wszystko zależy od tego, w jakim celu były zasiane międzyplony:

  • spełnienia warunkowości,
  • ekoschematów,
  • działań rolno-środowiskowo-klimatycznych z PROW 2014–2020.

Normy i wymogi konieczne do spełnienia w uprawie międzyplonów

Międzyplony mogą realizować wymogi normy:

  • GAEC 6 – utrzymanie okrywy ochronnej gleby,
  • GAEC 7 – w zakresie zmianowania upraw,
  • GAEC 8 – w zakresie minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych wykorzystanych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne oraz praktyki ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” – w ramach praktyki „Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”.

Aby tak się stało, powinny być spełnione wymogi właściwe dla danej normy lub praktyki, odnoszące się przykładowo do okresu utrzymania okrywy roślinnej, terminu wysiewu czy zakazu stosowania środków ochrony roślin.

Czy istnieje zakaz koszenia międzyplonów i prowadzenia na nich wypasu?

W tym przypadku, jak wyjaś­nia ministerstwo rolnictwa, przepisy nie przewidują:

  • zakazu koszenia międzyplonów,
  • prowadzenia na nich wypasu.

Dopuszcza się wypas lub koszenie międzyplonów pod warunkiem, że zostanie pozostawiona wystarczająca okrywa roślinna w celu zachowania jej skuteczności w pełnieniu wymienionej wyżej funkcji.

Kiedy można spasać międzyplony?

Natomiast kształt działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym wymogi poszczególnych pakietów i wariantów, zostały określone w PROW 2014–2020 i obowiązują w takim kształcie do dziś. Jak wyjaśnia ministerstwo, chociaż skoszenie roślin utrzymywanych w międzyplonie w ramach wariantu 2.1. Międzyplony nie jest możliwe, to wymogi tego wariantu dopuszczają spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin jarych i ozimych wiosną, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość. Wówczas odpowiednie zapisy powinny znajdować się w planie działalności rolnośrodowiskowej.

Co jednak ważne: sprawdzenie warunków kwalifikowalności w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych leży w gestii kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Przed podjęciem decyzji o wypasaniu czy skoszeniu międzyplonów zawsze warto skonsultować to z biurem powiatowym Agencji.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 01:40